Noter – kommunen

» 1 Verksamhetens intäkter

» 2 Verksamhetens kostnader

» 3 Jämförelsestörande poster

» 4 Avskrivningar och nedskrivningar

» 5 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier

» 6 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning med mera

» 7 Finansiella intäkter och kostnader

» 8 Extraordinära poster

» 9 Finansiella anläggningstillgångar

» 10 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

» 11 Kortfristiga fordringar

» 12 Eget kapital

» 13 Avsättningar för pensioner

» 14 Övriga avsättningar

» 15 Långfristiga skulder

» 16 Kortfristiga skulder

» 17 Borgensförbindelser

» 18 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

» 19 Framtida leasingkostnader