Balansräkning – sammanställd redovisning

Belopp i mkr

 

2013

     2014

     2015

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

   Immateriella anläggningstillgångar

not 24

459

371

333

   Materiella anläggningstillgångar

not 24

72 178

74 082

74 703

   Finansiella anläggningstillgångar

not 26

424

215

503

Summa anläggningstillgångar

 

73 061

74 668

75 539

 

 

 

 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

   Förråd och lager m m

not 27

720

861

1 125

   Kortfristiga fordringar

not 28

4 729

4 507

4 728

   Kortfristiga placeringar

 

174

167

0

   Kassa och bank

 

2 390

1 265

1 729

Summa omsättningstillgångar

 

8 013

6 800

7 582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

 

81 074

81 468

83 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL

not 29

23 896

24 344

25 548

   varav årets resultat

 

1 733

433

1 219

 

 

 

 

 

MINORITETSINTRESSE

 

267

251

253

 

 

 

 

 

AVSÄTTNINGAR

 

 

 

 

   Avsättningar för pension och liknande förpliktelser

not 30

3 477

3 620

3 793

   Uppskjuten skatteskuld

 

3 034

3 101

3 116

   Övriga avsättningar

not 31

1 334

1 804

1 640

Summa avsättningar

 

7 845

8 525

8 549

 

 

 

 

 

SKULDER

 

 

 

 

   Långfristiga skulder

not 32

26 681

28 568

30 086

   Kortfristiga skulder

not 33

22 384

19 780

18 685

Summa skulder

 

49 065

48 348

48 771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

81 074

81 468

83 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgensförbindelser och pensionsförpliktelser som
inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

not 34 not 35

20 013

16 422

14 771