Finansiell analys – sammanställd redovisning

Årets resultat uppgick till 1 219 mkr. I förhållande till föregående år ökade resultatet med cirka 800 mkr. Investeringsvolymen minskade med knappt 300 mkr till 6,0 mdkr 2015. Ekonomiska mått som beskriver såväl kort, medel som lång finansiell handlingsberedskap förstärktes under året.

I detta avsnitt görs en finansiell analys av Göteborgs Stads sammanställda redovisning, eller, som den benämns i privat sektor koncernredovisning. Målsättningen är att identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Tabell: Årets resultatÅrets resultat
Årets resultat för sammanställd redovisning uppgick till 1 219 mkr, varav kommunen bidrog med 824 mkr, bolagen med 363 mkr och kommunalförbund med 2 mkr. Justeringar för att hantera interna mellanhavanden, kommunen och bolagen, uppgick till 30 mkr och bestod i huvudsak av extern vidareförsäljning av tidigare realiserad intern fastighetsförsäljning. Under 2014 fanns det några större poster som eliminerades på koncernnivå, den extraordinära intäkten på 254 mkr då resterande bolag från bolagsöversynen överfördes till Göteborgs Stadshus AB och utdelning från Göteborgs Stadshus AB på 226 mkr. I årets resultat ligger nedskrivningar på 1 027 mkr som avser GoBiGas, vindkraftsanläggningar, övriga biogasanläggningar och centraler för fjärrkyla.

Verksamhetens omsättning
Koncernen Göteborgs Stad redovisade under 2015 intäkter på knappt 51 mdkr, varav drygt hälften bestod av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Jämfört med 2014 ökade intäkterna med 2,5 mdkr, skatteintäkterna stod för merparten av denna ökning. Inom kommunen ökade intäkterna med drygt 5 procent eller 1,8 mdkr. I bolagssektorn ökade rörelsens intäkter med drygt 2 procent jämfört med föregående år, främst beroende på ökade realisationsresultat vid försäljning av andelar i koncernföretag.

Investeringar
Göteborgs Stad står inför stora investeringsbehov i och med en omfattande stadsutveckling och tillväxt av staden i form av ökad befolkning och utbyggnad av verksamhet. Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 6,0 mdkr, vilket var 0,3 mdkr lägre än föregående år. Totalt sett var investeringsvolymen cirka 2,3 mdkr lägre än budgeterat och den huvudsakliga orsaken till detta var att projekt skjutits fram i tid. Av avvikelsen står kommunen för cirka 1,4 mdkr och bolagen för 0,9 mdkr. Förvaltnings AB Framtiden samt Göteborg Energi AB stod för 2,0 mdkr av bolagssektorns investeringsvolym, vilket utgjorde 54 procent av bolagens totala investeringsvolym på 3,8 mdkr. Övriga bolag som hade en stor investeringsvolym under 2015 var Kommunleasing i Göteborg AB, Higab AB och Göteborgs Hamn AB som tillsammans investerade för drygt 1,1 mdkr.
Tabell: Grad av egenfinansiering av årets investeringarKoncernen uppnådde full egenfinansiering av årets investeringar, vilket är en ökning från fjolårets 85 procent. Ökningen beror främst på att bolagssektorn jämfört med i förra året redovisade högre avskrivningar som frigjorde finansieringsutrymme och att kommunsektorns resultat var starkare än föregående år.

Balansomslutning
Koncernens balansomslutning uppgick till 83,1 mdkr, varav kommunen stod för 61,0 mdkr och bolagen för 60,8 mdkr. Interna mellanhavanden inom koncernen var 39,5 mdkr. Göteborgs Stads balansomslutning i andelar av kommunalförbund var 0,8 mdkr. Kommunens balansomslutning ökade måttligt med knappt 6 procent och bestod främst av ökade anläggningstillgångar och långfristiga skulder. I bolagssektorn står klustren Energi, Bostäder och Lokaler för merparten av tillgångarna och dessa kluster står för över hälften av omslutningen. Balansomslutningen minskade med 2 procent jämfört med 2014 vilket främst är en följd av de kraftiga nedskrivningarna inom Energi.
Avkastning på eget kapital samt totalt kapital är exempel på lönsamhetsmått, som beskriver resultatet i förhållande till kapitalinsats. Avkastning på eget kapital för koncernen ökade 2015 till 5 procent (2). Även avkastningen på totalt kapital för koncernen visade en mindre ökning till 3 procent. Genomsnittet över en femårsperiod var drygt 3 procent (2). Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att dessa mått bara ska ses som en indikator över tiden, då nyckeltalen inte används i styrningen av koncernen.

Tabell: SoliditetSoliditet
Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Soliditetsutvecklingen beror på förändringen av det egna kapitalet och tillgångar. För 2015 uppgick soliditeten till 31 procent, vilket var en marginell förbättring jämfört med föregående år. Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen som inkluderar samtliga pensionsförpliktelser ökade med 2 procent och uppgick år 2015 till 17 procent.
Det finns ingen generell nivå för hur hög soliditeten bör vara för en koncern av Göteborgs Stads storlek, men en hög soliditet innebär att handlingsfriheten ökar liksom förmågan att hantera fluktuationer i resultatutvecklingen. Än viktigare är att de enskilda koncernerna och bolagen som ingår i sammanställd redovisning har en god soliditet, annars riskerar kommunen som ägare att få skjuta till medel om bolagen får finansiella svårigheter. De flesta av Göteborgs Stads bolag redovisar goda soliditetsnivåer och i många av bolagen har soliditeten ökat eller legat på oförändrade nivåer de senaste åren.

Tabell: Total skuld- och avsättningsgradSkuldsättning
Den totala skuldsättningsgraden uppgick till 69 procent, vilket var en fortsatt minskning om än marginell jämfört med föregående år. Detta är positivt för koncernens finansnetto, samtidigt som den minskade skuldsättningen innebär en minskad finansiell risk för koncernen. Den totala upplåningen i koncernen uppgick vid årsskiftet till 38,4 mdkr, vilket var i stort sett samma nivå som i fjol. Den förbättrade skuldsättningsgraden beror främst på minskade långsiktiga lån inom bolagssektorn och minskade kortsiktiga lån inom kommunen. Kommunens avsättningar minskade något under året, vilket främst beror på ianspråktagande av medel från utvecklingsfonden.

Tabell: KassalikviditetLikviditet
Årets kortsiktiga handlingsberedskap i form av kassalikviditet ökade med 5 procent jämfört med föregående år och låg 2015 på 35 procent. Kommunens kassalikviditet ökade till 81 procent (70) medan bolagens minskade med 5 procent till 30 procent. Kommunen fungerar som internbank för flertalet av kommunens bolag. Kommunen har under de senaste åren haft en nivå på kassalikviditeten som innebär att kommunen i kort och medellångt finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningar.

Tabell: Finansiella nettotillgångarFinansiella nettotillgångar
I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen beräknas omsätta på 10–20 års sikt, nämligen finansiella anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, samt kort- och långfristiga skulder. Måttet är viktigt eftersom det speglar den finansiella handlingsberedskap som ligger någonstans mellan de kortsiktiga likviditetsmåtten och det långsiktiga soliditetsmåttet. Måttet har försvagats under en längre tid men vände under året upp då de finansiella nettotillgångarna förstärktes med 0,6 mdkr från -41,3 mdkr till -40,7 mdkr. Förbättringen inom bolagssektorn påverkade måttet mest.

Pensionsåtagande
Koncernen Göteborgs Stads totala pensionsåtaganden uppgick 2015 till 15,6 mdkr, en minskning med 0,2 mdkr jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till minskningen var årets pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen. Av det totala pensionsåtagandet avsåg 11,8 mdkr åtaganden för pensioner och särskild löneskatt som är äldre än 1998. Dessa åtaganden redovisas inte som en avsättning i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse enligt kommunal redovisningslag.

Sammanfattande analys
Koncernen Göteborgs Stad redovisade ett positivt resultat på drygt 1 200 mkr för år 2015. Ett antal finansiella nyckeltal visar på positiv utveckling under året. Resultatet bidrog starkt till full egenfinansiering av årets investeringsvolym. En längre tid av positiva resultat har förstärkt det egna kapitalet och ökat koncernens soliditet vilket ger ökade förutsättningar att möta eventuella framtida fluktuationer i resultatutvecklingen. Skuldsättningsgraden har minskat över en längre tid vilket bidrar till minskad finansiell risk. Måtten för kort och medellång finansiell handlingsberedskap vände upp något efter att över en tid successivt försvagats.
Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av den globala ekonomin och hur denna kan komma att påverka ekonomin i Sverige och Göteborgs Stad. Det innebär att det är än viktigare att bevaka den egna ekonomiska utvecklingen och utöva en aktiv ägarstyrning för att minimera risker vid bland annat lågkonjunkturer. En framtida utmaning är att styra de stora investeringarna som behöver genomföras både i kommunen och i enskilda bolag.

Resultaträkningen uppdelad på kommun, kommunalförbund och bolag


mkr

Nämnder

Kommunal
förbund

 Bolag

Eliminering
koncernen

Sammanställd
redovisning

Verksamhetens intäkter

8 995

591

17 774

–4 105

23 255

Verksamhetens kostnader

–34 428

–559

–12 856

4 133

–43 710

Jämförelsestörande poster

199

5

0

1

205

Avskrivningar och nedskrivningar

–904

–29

–4 081

24

–4 990

Verksamhetens nettokostnader

–26 138

8

837

53

–25 240

 

 

 

 

 

 

Skatteintäkter

23 635

0

0

0

23 635

Kommunalekonomisk utjämning

3 416

0

0

0

3 416

Finansiella intäkter

480

1

459

–453

486

Finansiella kostnader

–569

–7

–913

446

–1 042

Resultat efter finansiella poster

824

2

383

46

1 255

 

 

 

 

 

 

Aktuell och uppskjuten skatt

0

0

–44

–16

–60

Minoritetsandel

0

0

24

 

24

Åres resultat

824

2

363

30

1 219Balansräkningen uppdelad på kommun, kommunalförbund och bolag

 

mkr

 Nämnder

Kommunal-
förbund

Bolag

Eliminering
koncernen

Sammanställd
redovisning

Anläggningstillgångar

48 071

244

55 598

–28 374

75 539

Omsättningstillgångar

12 970

551

5 176

–11 115

7 582

Summa tillgångar

61 041

795

60 774

–39 489

83 121

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

19 234

108

16 390

–9 932

25 800

Avsättningar

3 467

504

4 721

–144

8 549

Långfristiga skulder

23 046

1

24 661

–17 621

30 087

Kortfristiga skulder

15 294

182

15 002

–11 792

18 685

Summa skulder och eget kapital

61 041

795

60 774

–39 489

83 121Finansiella nyckeltal

 

2013

2014

2015

Omsättning per kommun och bolag (mkr)

48 230

48 470

50 792

   varav kommun

33 472

34 703

36 526

   varav bolag

18 670

17 747

18 232

 

 

 

 

Resultat per kommun och bolag

 

 

 

Resultat efter finansiella poster (mkr)

1 922

561

1 255

   varav kommun

898

138

824

   varav bolag

1 033

157

383

Årets resultat (mkr)

1 733

433

1 219

   varav kommun

9 595

392

824

   varav bolag*

847

39

363

Årets resultat exkl jämförelsestörande- och extraordinära poster (mkr)

1 563

905

1 014

   varav kommun

728

610

625

   varav bolag

847

39

363

 

 

 

 

Några nyckeltal från balansräkningen

 

 

 

Balansomslutning (mkr)

81 074

81 468

83 121

   varav kommun

51 460

57 732

61 041

   varav bolag

61 900

62 041

60 774

Avkastning på eget kapital (%)

7,2

1,8

4,7

Avkastning på totalt kapital (%)

4,4

2,4

2,8

Kassalikviditet (%)

33

30

35

 

 

 

 

Investering

 

 

 

Investeringsvolym (mkr)

6 647

6 248

5 955

   varav kommun

2 394

2 190

2 214

   varav bolag

4 217

4 118

3 761

Investeringar inklusive inkomster (mkr)

5 805

5 530

5 699

Investeringsvolym/bruttokostnader (%)

14

13

13

   varav kommun

8

7

6

   varav bolag

31

32

29

Finansieringsgrad av investeringar (%)

100

85

110

   varav kommun

108

58

87

   varav bolag

97

89

117

 

 

 

 

Soliditet (%)

 

 

 

   blandmodell

30

30

31

   fullfondering

14

15

17

 

 

 

 

Skuldsättningsgrad (%)

70

70

69

   varav avsättningsgrad

10

10

10

   varav kortfristig skuldsättningsgrad

28

24

22

   varav långsiktig skuldsättningsgrad

33

35

36

   varav kommun

65

68

68

   varav bolag

74

74

73

 

 

 

 

Finansiella nettotillgångar (mkr)

–40 629

–41 333

–40 686

 
* I resultatet för 2014 ingår bland annat utdelning till kommunen på 226 mkr och eliminering av interna realisationsvinster på 254 mkr, vilket motsvarar ett resultat på cirka 500 mkr för bolagskoncernen.