Sponsring

Genom sponsring bidrar Göteborgs Stad till aktiviteter som ligger -utanför stadens kommunala uppdrag men som ändå förväntas ge positiva effekter i form av ett gott samhällsklimat, goda levnads-förutsättningar för medborgarna och en stärkt image för staden.

Genomgång av stadens sponsringsåtaganden
För att säkerställa en enhetlig definition och tillämpning av regelverket om sponsring inom staden antog kommunfullmäktige i mars 2013 en policy och riktlinjer för sponsring i Göteborgs Stad. För att få en heltäckande bild av stadens sponsringsverksamhet och förbättrade möjligheter till samordning och kontroll beslutades samtidigt att varje nämnd och styrelse årligen ska upprätta en förteckning över samtliga sponsringsåtaganden som beslutats på nämnd- eller styrelsenivå. Uppgifterna nedan grundar sig på de uppgifter som rapporterats av nämnder och bolag angående sponsringsåtaganden som varit gällande hela eller delar av år 2015. Under året har målgången i Volvo Ocean Race ägt rum i Göteborg. Göteborgs Stad har beslutat att sponsra denna händelse. Det innebär att sponsringsbeloppet har ökat betydligt för vissa bolag jämfört med föregående år.

Vad är sponsring?
Enligt Göteborgs Stads policy definieras sponsring som ett frivilligt affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter där den ena (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och där den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet. Om det inte finns något krav på motprestation är det inte fråga om sponsring. Sponsring får inte ha som huvudsakligt syfte att ekonomiskt stödja ett visst företag eller en viss organisation. Det finns också en viktig skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring, det vill säga reklam. För att anses som sponsring ska exponeringen endast innehålla uppgift om vem som står bakom sponsringen, till exempel sponsorns namn, varumärke eller tjänster.

Bolag
Lisebergs AB har sponsringsåtaganden med totalt 11,6 mkr, huvudsakligen avseende sportevenemang. Göteborgs Hamn AB har sponsrat Volvo Ocean Race med 8,4 mkr som ett engångsbelopp. Utöver detta har bolaget utgett ytterligare 3,1 mkr i sponsring vilket totalt blir 11,5 mkr i sponsringsåtagande för år 2015. Älvstranden Utveckling AB redovisade ett sponsringsbelopp om 8,6 mkr till målgången i Volvo Ocean Race. För övriga sponsringsåtagande redovisar bolaget 0,5 mkr vilket tillsammans blir 9,1 mkr i totalt sponsringsbelopp för år 2015. Göteborgs Energi AB har åtaganden om 3,2 mkr fördelat på elva avtal. Higab AB har fem sponsringsåtaganden om 1,3 mkr. Förvaltnings AB Framtiden har deltagit i Volvo Ocean Race med ett belopp om 1,0 mkr. Göteborgs Spårvägar AB redovisar ett åtagande om 0,6 mkr. Renova AB redovisar fyra åtaganden om totalt 0,6 mkr. Got Event AB har åtaganden om cirka 0,1 mkr och Grefab har två åtaganden om totalt 60 tkr. Förvaltnings AB Göteborgslokaler har redovisat totalt 45 t kr fördelade på två sponsringsavtal.

Nämnder
Göteborgs Stads stadsdelsnämnder har inga sponsringsåtaganden.
Vad gäller facknämnderna har park- och naturnämnden ett femårigt sponsoravtal upprättat 2013 med Göteborg Energi AB gällande en eldriven båt för renhållning av kanalerna. Kulturnämnden är mottagare av sponsring till utställningen Musiklivet Göteborg 1955–2018.

Sammanfattning
Stadens bolag står alltjämt för merparten av sponsringsåtagandena. Sponsringsåtaganden har ökat sedan förra året vilket kan tillskrivas Volvo Ocean Race. Övriga åtaganden är i stort sett oförändrade och rör sig till stor del om ändamål som är kopplade till ungdomar, idrott eller kultur och större publika evenemang, till exempel Göteborgsvarvet och Julstaden. Medvetenheten om den existerande policyn är hög. Totalt uppgår de rapporterade sponsringsåtagandena för staden år 2015 till 39 mkr, jämfört med knappt 25 mkr år 2014.