Klimat och miljö

Året 2015 har uttryckts vara ett ödesår för människans möjligheter att vidta åtgärder för att hejda klimatförändringarna och att begränsa den globala uppvärmningen till max två grader. Städer är tydliga påtryckare i klimatarbetet och vid FN:s klimatmöte i Paris deltog Göteborg i ett stort borgmästarmöte och vid seminarier om minskade utsläpp av växthusgaser. Göteborgs arbete med gröna obligationer och klimatprogram uppmärksammades. I september fastslog FN 17 globala hållbarhetsmål som har till syfte att minska fattigdom och minska klimatpåverkan samt arbeta för en hållbar värld ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Klimat och miljöVerktyg i stadens miljöarbete
Trots att mycket arbete på klimat- och miljöområdet genomförs är det fortfarande en bit kvar innan vi når upp till stadens miljökvalitetsmål. För att möta klimatutmaningen har staden tagit fram ett klimatstrategiskt program. Det gör miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” mer konkret. I dokumentet finns ambitiösa mål för att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. Miljöprogrammets handlingsplan innehåller åtgärder som ska bidra till att stadens miljömål uppnås. De stimulansmedel som har avsatts under 2015 har bidragit till att många projekt har förverkligats. Aktivitet enligt Kemikalieplanen har kommit igång och inom ramen för det arbetet har ett kemikalieråd bildats i staden samtidigt som arbetet med kemikalieregistrering inom våra verksamheter pågår.
Miljömedvetna medarbetare är en viktig grund för stadens miljöarbete. Under året lanserades en webbaserad miljömålsutbildning för att underlätta för stadens verksamheter att utbilda sina anställda. Utbildningen har haft 2 300 unika besökare. Staden har tagit fram en film om Göteborgs Stads miljöarbete som ingår i utbildningen. Det har även erbjudits en kompletterande utbildning som letts av miljöutbildare, drygt 500 anställda har deltagit i detta.
2015 var ett jubileumsår för stadens miljödiplomering, verksamheten firade 20 år. Årets miljödiplomeringsarbete har resulterat i diplomering av 197 verksamheter och tio event. Miljödiplomering är ett miljöledningssystem enligt miljöstandarden Svensk Miljöbas.

Energiskt energiarbete och energieffektivisering
2015 gick till historien som ett mycket varmt år och efterfrågan på energi för uppvärmning minskade generellt. Göteborg Energis demonstrationsanläggning GoBiGas lämnade sin startsperiod och är i kontinuerlig drift. Denna anläggning för produktion av biogas levererade under december 2015 förnybart bränsle som räcker till över 14 000 genomsnittliga bilar under en månad. Samtidigt levererade anläggningen under samma månad förnybar fjärrvärme motsvarande förbrukningen för 1 000 villor. Vid Renovas avfallskraftvärmeverk var fjärrvärmeleveranserna de högsta någonsin och elproduktionen något under tidigare rekord. Energiutvinningen per ton avfall uppgick i medeltal till 3,3 MWh/ton vilket också var rekordhögt.
Göteborg Energis produktion av förnyelsebar el steg under året till 140 GWh jämfört med 124 GWh 2014. Bolagets totala produktion av biogas ökade kraftigt och slutade på totalt 210 GWh jämfört med 137 GWh förra året. Mark- och miljööverdomstolen beslutade under året att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att Mark- och miljödomstolens beslut om att avslå Göteborg Energis ansökan om att etablera Vindplats Göteborg i Hakefjord gäller.
Lokalnämnden som förvaltar och bygger lokaler och boenden för stadens verksamheter har antagit en energieffektiviseringsplan för att uppfylla stadens mål att öka energieffektiviteten. I linje med det har all nybyggnation av skolor, förskolor och äldreboenden under året byggts som lågenergibyggnader och lokalförvaltningens fastigheter har driftsoptimerats. Göteborg är den kommun som bygger flest lågenergibyggnader i Sverige. Stadens bostadskoncern Framtiden minskade under året energianvändningen för uppvärmning med drygt två procent vilket överträffar bolagets mål på en årlig minskning med en procent.
2015 dominerades stadens energi- och klimatrådgivning av en stor satsning på rådgivning till företag. Antalet rådgivare utökades under året och 84 företag och föreningar fick besök. Det har uppskattats av företagen och energi- och klimatrådgivarna har upplevt att de råd och tips som företagen fått har betydelse för företagens fortsatta energi- och klimatarbete.
Tabell: Miljöanpassat byggandeProgrammet för miljöanpassat byggande är ett verktyg som driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och avsikten är att ge riktlinjer för miljöanpassat byggande. Andelen miljöanpassade nybyggda bostäder har successivt ökat sedan programmet fastställdes 2009.

Göteborg inspirerar Europa
Göteborg är bland de ledande i Europa och världen när det gäller fjärrvärme. Det utbyggda fjärrvärmenätet har gett Göteborg en stor miljövinst genom effektivt utnyttjande av energi. Göteborgs Stad och Göteborg Energi leder EU-projektet Celsius och under året fortsatte arbetet som siktar på att ansluta 50 städer till projektet. Potentialen för att ta tillvara outnyttjad spillvärme i Europa är stor. Göteborg ger städer i Europa kunskap och referensobjekt som stöd för deras utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla.

Avfall gör också nytta
Göteborgarna gör varje dag ett miljöarbete genom att sortera ut sitt farliga avfall, elavfall, matavfall och förpackningar. Avfallsmängderna behöver minska men det som slängs kan också bli en resurs om det sorteras och behandlas på rätt sätt.
Återbrukets försäljning av begagnat byggmaterial ökade jämfört med året innan. Antalet besökande kunder har också ökat. Under året har Återbruket lagts in som en leverantör i Winst, stadens stöd för inköp. Detta möjliggör för stadens verksamheter att återanvända istället för att köpa nytt genom att till exempel handla begagnat byggmaterial. Återbruket finns i Kretsloppsparken Alelyckan. Öppettiderna på fyra återvinningscentraler utökades under året för att ge bättre service.
Den totala insamlade vikten blandat och restavfall från hushållen minskade med en procent jämfört med förra året vilket är i linje med målet att avfallsmängderna inte ska öka. Av det brännbara avfallet görs fjärrvärme och el, matavfallet blir biogödsel och biogas till fordon. Insamlad mängd matavfall som gått till biologisk behandling ökade 2015 med fem procent. Mängden grovavfall fortsätter också att öka.
Gryaab:s produktion av biogas har fungerat väl och når den högsta siffran sedan biogasanläggningen togs i drift 1990. Under året har Gryaab producerat 24 450 ton slam som varit godkänt enligt REVAQ-certifieringen och därmed godkänts för återföring av näringsämnen till odlad mark. Totalt har Gryaab producerat cirka 58 000 ton slam. Ur detta utvinns biogas som uppgraderas av Göteborg Energi till cirka 70 GWh fordonsgas.
Ett pilotprojekt med fastighetsnära insamling av textil i flerbostadshus har varit lyckat. Nu pågår undersökning om sådan insamling kan utökas till hela staden. För att minska mängden trädgårdsavfall som dumpas i stadens grönområden och för att kunna erbjuda bra service till göteborgarna infördes en tjänst för fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall i Askim, Högsbo och Frölunda.

Grönt och blått
I projektet Pedagogiska odlingsträdgårdar arbetar elever och pedagoger tillsammans för att gröngöra skolgårdar och genom det skapa en lustfylld och pedagogisk miljö. I somras presenterade staden projektet vid World Environment Education Congress. Under 2015 startade fem nya skolor med odling - totalt har nu 16 skolor i staden pedagogiska skolträdgårdar. I syfte att nå ut till fler skolor fick elever och lärare fröer som belöning för städinsatsen i samband med Trygg och vacker stads vårstädningskampanj.
Mängden drickvatten som såldes till fastigheter inom Göteborg var under året 43,6 Mm3. Produktion och distribution av vatten har fungerat bra under året och avvikelserna har varit få. På Lackarebäcks anläggning har insatser för ökad rening och produktionskapacitet tagits i drift under året. Under året har det första ultrafiltrerade vattnet levererats till delar av Göteborg även om anläggningen inte är helt klar och invigd ännu.
Under året lanserades en så kallad ”kranmärkning” för event som inte serverar flaskvatten utan bara rent kranvatten. Göteborgs Kulturkalas och Göteborgspriset för hållbar utveckling var två event som kranmärktes under 2015. Förvaltnings AB Framtidens vattenanvändning har minskat framför allt beroende på utbyggnad av individuell mätning och debitering.
Gryaab renar avloppsvatten från ägarkommunerna och tillvaratar i möjligaste mån det som är värdefullt i vattnet. Reningsverksamheten på Ryaverket har överträffat förväntningarna trots pågående om- och tillbyggnader.
SECA-direktivet som reglerar svavelutsläpp från sjöfart skärptes kraftigt under 2015. Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda genom miljörabatt i hamntaxan. Till grund för premien ligger två olika miljöindex. Detta bidrar till att några fartyg med regelbunden trafik inom SECA-området har anpassat sina fartyg avseende rening och val av bränsle.

GreenhackGBGVår livsstil har stor betydelse
En av strategierna i klimatprogrammet kallas för ”Klimatsmarta göteborgare” och en av satsningarna är GreenhackGBG som startade 2015 för att hjälpa invånarna till hållbara val. Genom projektet har staden startat en digital plattform för kommunikation. Syftet är att inspireras av nytänkare i framkant och anta utmaningar för en hållbar vardag men även dela idéer och diskutera. Allt detta händer på projektets hemsida, Facebook, Instagram och Twitter. GreenhackGBG har samlat på sig totalt drygt 6 100 följare under 2015. GreenhackGBG bedömdes ha hög trovärdighet som opinionsbildare inom hållbarhetsområdet när två analysföretag kartlade det senaste årets digitala samtal på Twitter.
Spelet Future Happiness Challenge är ett av resultaten inom projektet Wellbeeing in Sustainable Cities, WISE som avslutades 2015. Spelet är ett digitalt spel för både unga och vuxna, framtaget för att göra forskning om hållbar utveckling i städer tillgänglig. Innehållet i spelet är vetenskapligt förankrat i rapporten Klimatomställning Göteborg.
Staden fortsatte att följa utvecklingen av den kollaborativa ekonomin och börjat med att se över kommunens roll. Samarbete med föreningar, genomförande av Global Sharing Week, ett flertal bytesaktiviteter och massmedial uppmärksamhet i frågan har resulterat i att Göteborg placerat sig på kartan som en stad som främjar delandets, cirkulär och kollaborativ ekonomi.

Miljöfokus vid upphandling
Andelen ekologisk mat för staden ligger på 45 procent. Den höga andelen beror till stor del på att staden sedan november 2014 har ett nytt grossistavtal som innebär att konventionell mat successivt fasas ut till förmån för ekologisk mat. Särskilt värt att uppmärksamma är att ekologiskt kött utgjorde nästan 73 procent 2015 jämfört med 34 procent 2014. Inspirationsutbildningar i vegetarisk matlagning erbjuds till måltidsverksamheterna och årets utbildning har varit den mest uppskattade med 106 deltagare.
Andelen Fairtrade-märkt kaffe som upphandlats inom stadens ramavtal var 92 procent som kan jämföras med året innan då andelen låg på 62 procent. Ett annat exempel på miljöfokus vid upphandling är att lokalförvaltningen har ökat andelen miljögodkända golv.
Arbetet enligt stadens kemikalieplan kom igång under året. Arbete pågår med att tillämpa kemikalieplanens krav och Konkurrensverkets kriterier för giftfri förskola vid upphandlingen av möbler och inredning.

Utmärkelser och åtaganden
Göteborg Stad utsågs till årets svenska klimatstad 2015 i Världsnaturfondens klimatutmaning mellan städer. Tävlingen sker på global nivå. Stadens klimatstrategiska program var ett starkt kort i tävlingen. Programmet utmärker sig genom att det inkluderar konsumtionsperspektivet. Även stadens arbete med gröna obligationer bidrog starkt till att staden lyckades få utmärkelsen.
Göteborg är tredje bäst på miljöarbete i Sverige enligt tidningen Miljöaktuellts ranking av bästa miljökommun 2015. Staden klättrade upp från en sjundeplats och tredjeplaceringen är den bästa hittills. Miljöaktuellts kommunrankning baseras på tidningens egen enkät till kommunerna samt på aktuella uppgifter från ett antal myndigheter och intresseorganisationer.
Staden anslöt sig till initiativet Compact of Mayors under 2015. Det är ett åtagande för städer att tillsammans nå utsläppsminskningar av växthusgaser. Det är tre nätverk för städer C40, ICLEI och UCGL som lanserade Compact of Mayors med stöd av FN vid FN:s klimatmöte i New York i december 2014.
Staden har undertecknat Green Digital Charter under 2015. Arbetet med chartern innebär att europeiska städer ska arbeta tillsammans och använda informations- och kommunikationsteknologi för att nå EU:s klimatmål.
Inför klimatförhandlingarna COP21 i Paris i december anmälde staden sig till initiativet Fossilfritt Sverige. Regeringen har startat Fossilfritt Sverige med syftet att synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

På jakt efter god ljudkvalitet
Arbete med att förtäta staden samtidigt som vi vill uppnå en god ljudkvalitet innebär en utmaning. Under 2015 har arbetet med åtgärder i Åtgärdsprogram mot buller drivits framåt - både för förskolor och för parker. Stadens bullerkarta för väg- och spårvagnstrafik har delats in i stadsdelar och har en upplösning som medger att man kan zooma in och få reda på ljudnivå vid husfasader. Sedan slutet av 2015 finns en ny Vägledning för trafikbuller i planeringen. Syftet med vägledningen är att uppnå en bättre helhetssyn på bullerfrågan och möjliggöra planering av goda boendemiljöer.

Framtidsfrågor
Mycket arbete på klimat- och miljöområdet har genomförts under åren och mycket pågår. Det är fortfarande en bit kvar innan vi når stadens miljökvalitetsmål och budgetmål. Utmaningarna är många vilket kräver fokus och uthållighet. Staden står väl rustad med program, strategier och planer som visar vägen.