Finansiella nyckeltal – kommunen

 

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

Bokslut 2015

 

 

 

 

 

 

RESULTAT – KAPACITET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteintäktsutveckling

3,6 %

3,3 %

4,1 %

3,6 %

4,8 %

Nettokostnadsutveckling
exkl. jämförelsestörande poster

5,2 %

6,3 %

3,7 %

4,2 %

4,8 %

 

 

 

 

 

 

Driftskostnadsandel

98,3 %

97,2 %

96,4 %

99,5 %

97,0 %

   varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto)

90,9 %

93,9 %

93,5 %

94,8 %

94,0 %

   varav planenliga avskrivningar

3,2 %

3,2 %

3,3 %

3,4 %

3,3 %

   varav finansnetto

0,9 %

0,3 %

0,3 %

–0,5 %

0,3 %

   varav jämförelsestörande engångsposter

3,3 %

–0,3 %

–0,7 %

1,8 %

–0,7 %

 

 

 

 

 

 

Årets resultat exklusive jämförelse- och extraordinära poster / skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

 

5,0 %

 

2,5 %

 

2,9 %

 

2,4 %

 

2,3 %

Årets resultat exklusive extraordinära poster / skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

 

1,7 %

 

2,8 %

 

3,6 %

 

0,5 %

 

3,0 %

Årets resultat / skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

1,7 %

2,8 %

38,5 %

1,5 %

3,0 %

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieringsgrad av året bruttoinvesteringar

76 %

58 %

72 %

46 %

78 %

Bruttoinvesteringar / bruttokostnader

5 %

8 %

8 %

7 %

6 %

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar

82 %

69 %

108 %

58 %

87 %

Nettoinvesteringar / bruttokostnader

5 %

7 %

5 %

5 %

6 %

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar / avskrivningar

187 %

269 %

193 %

200 %

221 %

 

 

 

 

 

 

Soliditet enligt balansräkningen

19 %

20 %

35 %

32 %

32 %

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

–10 %

–8 %

11 %

11 %

13 %

 

 

 

 

 

 

Total skuld- och avsättningsgrad

81 %

80 %

65 %

68 %

68 %

   varav avsättningsgrad

9 %

8 %

6 %

6 %

6 %

   varav kortfristig skuldsättningsgrad

20 %

25 %

24 %

27 %

25 %

   varav långfristig skuldsättningsgrad

51 %

47 %

35 %

35 %

38 %

 

 

 

 

 

 

Primärkommunal skattesats (%)

21,55

21,12

21,12

21,12

21,12

 

 

 

 

 

 

RISK OCH KONTROLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassalikviditet

129 %

108 %

66 %

70 %

81 %

Finansiella nettotillgångar (mkr)

–4 329

–5 366

–5 367

–6 074

–7 092

Nettolåneskuld (kommunens räntebärande låneskuld) (mkr)

–1 929

–2 854

–2 638

–2 518

–3 315DEFINITIONER

Skatteintäktsutveckling:

Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster:
Utveckling av intäkter jämfört med kostnader, exklusive ­skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, ­jämförelsestörande och extraordinära poster.

Driftkostnadsandel:
Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och ­kommunalekonomisk utjämning.

Skattefinansieringsgrad av investeringar:
(Resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / bruttoinvesteringar, respektive
(Resultat före extra­ordinära poster + avskrivningar) / nettoinvesteringar.

Investeringar / bruttokostnader:
Bruttoinvesteringar / verksamhetens kostnader, respektive Nettoinvesteringar / verksamhetens kostnader.

Soliditet enligt balansräkningen:
Eget kapital / summa tillgångar.

Total skuld- och avsättningsgrad:
Avsättningar / summa tillgångar, resp. kortfristiga skulder / summa tillgångar,
resp. långfristiga skulder / summa tillgångar.

Kassalikviditet:
(Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank) / kortfristiga skulder.

Finansiella nettotillgångar:
(Finansiella anläggningstillgångar, exklusive aktier och andelar + omsättningstillgångar)
– (kortfristiga + långfristiga skulder).