Investeringsredovisning

mkr

Fastig-
hets-
nämnden

Lokal-
nämnden

Park- och
natur-
nämnden

Idrotts-
och
förenings-
nämnden

Trafik-
nämnden

Nämnden
för Krets-
lopp och
Vatten-

Summa

INVESTERINGAR

 

 

Utgifter/inköp*

–90

–879

–46

–95

–766

–338

–2 214

Bidrag, statliga och EU

179

179

Inkomster exkl försäljning*

17

2

1

0

20

40

INVESTERINGAR NETTO

–73

–878

–45

–95

–566

–338

–1 995

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOATERING

 

 

 

 

 

 

 

Exploateringsrelaterade investeringar

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter/inköp

–156

–1

–306

–89

–552

Inkomster exkl försäljning

6

237

243

Exploateringsrelaterade investeringar
netto exkl försäljning*

–150

–1

–69

–89

–309

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploatering

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter/inköp

–264

–264

Inkomster exkl försäljning

138

138

Exploatering netto exkl försäljning

–126

–126

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomster, försäljning

441

441

Summa försäljning

441

441

EXPLOATERING NETTO

165

–1

–69

–89

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeringspost för effekter
av nettoredovisning*

 

 

 

 

 

22

 

 

22

Investeringar i anläggningstillgångar
(* ovan ger summa för denna rad)

 

–223

 

–877

 

–46

 

–95

 

–794

 

–427

 

–2 462

INVESTERING OCH EXPLOATERING
NETTO

92

–877

–46

–95

–636

–427

–1 989