Folkhälsa

I Göteborgs Stads budget för 2015 fanns två prioriterade mål för arbetet med folkhälsa, ”Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska” samt ”Barns fysiska miljö ska bli bättre”. Fokus under året har varit insatser riktade till barn och unga samt deras familjer för att förbättra psykisk hälsa och minska skillnaderna i livsvillkor.  

FolkhälsaBåda målen var mycket långsiktiga. Bedömningen var att måluppfyllelse bör kunna nås inom en generation. Under året påbörjades och genomfördes ett antal aktiviteter med syfte att uppnå de prioriterade målen.

Fler kuratorer till ungdomsmottagningarna
I budget 2015 avsatte kommunfullmäktige 4,0 mkr som användes till att anställa fler kuratorer på de sex ungdomsmottagningarna i Göteborg. Syftet med satsningen var att möta behovet hos ungdomarna och förbättra den psykiska hälsan. Satsningen har implementerats i de nya avtalen om ungdomsmottagningar i Göteborg som började gälla 1 januari 2016.

Familjen i centrum
En del av Stadens arbete med skillnader i livsvillkor och hälsa handlar om familjecentrerat arbetssätt (FCA) och familjecentraler (FC). Under 2015 skrev stadsdelarna tillsammans en samordnad strategisk plan för familjecentrerat arbetssätt. Eftersom både FCA och FC är en samverkan mellan staden och Västra Götalandsregionen bildades en gemensam styrgrupp med representanter från båda huvudmännen.

Utbildning i folkhälsa och folkhälsoarbete
Under hösten 2015 genomförde staden i samarbete med Högskolan Väst utbildningen ”Folkhälsa och folkhälso­arbete med särskild inriktning mot hälsopromotion” 7,5 högskolepoäng. Utbildningen omfattade lärarledda lektioner vid 8 tillfällen, grupparbeten och ett examensarbete. De 15 deltagarna var både politiker och tjänstepersoner från olika sektorer så som boendestöd, ungdomsmottagningar och äldreomsorg.

Framtidsfrågor
En av framtidens utmaningar är att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor i Göteborg. För att lyckas minska skillnaderna måste samverkan ske både inom staden och med andra huvudmän. Ett exempel på kommande samverkan är de statliga stimulansmedel som under 2016 kommer att betalas ut till kommuner och landsting som arbetar tillsammans med utveckling av ungdomsmottagningar.