Göteborgs Stad: Hållbar stad – öppen för världen

Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt en halv miljon invånare. Staden har ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn och är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Här finns många starka industrier och Skandinaviens största hamn. Göteborg har alltid varit öppen för människor och influenser från hela världen.

Detta präglar bland annat stadens diversifierade näringsliv, som kännetecknas av innovation, kreativitet och högt kunskaps- och teknikinnehåll. Inom Göteborgsregionen finns multinationella företag, småföretagare och kluster inom 750 olika branscher. Göteborg är också en studentstad med hundratals yrkesutbildningar, två universitet och 50 000 studenter. Tre science parks, som knyter samman forskning med näringsliv och politik, ger hög kompetens samt stärker regionens attraktionskraft.

Göteborgs Stad i siffror

Våra stora utmaningar: Just nu står Göteborg inför ett stort utvecklingssprång. Staden växer kraftigt för att kunna göra plats för 700 000 göteborgare år 2035, vilket är 150 000 fler än idag. En sådan förändring märks, och den kräver att vi tänker hållbart. De närmaste 20 åren ska vi bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Kollektivtrafiken ska utvecklas för att göra det lättare för människor att förflytta sig inom staden och arbetspendla hållbart. Göteborg ska växa till en nära storstad, med allt en storstad kan erbjuda men med fördelarna av korta avstånd, närhet mellan människor och en öppen, välkomnande miljö.
En förutsättning för en hållbar stad är en socialt sammanhållen stad. Skillnader i människors livsvillkor och hälsa måste utjämnas. Med fler göteborgare växer även kommunens ansvar att ge service och tjänster åt stadens boende, besökare och näringsliv.

Vårt uppdrag: Sveriges kommuner ansvarar för ett antal lagstadgade områden inom samhällsviktig verksamhet. Här ingår vård, skola och omsorg, men bland de obligatoriska uppgifterna finns även bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning, vatten­försörjning och räddningstjänst. Utöver dessa utförs frivilliga verksamheter som också är viktiga för samhället, till exempel fritids- och kulturverksamhet, parkskötsel och annan teknisk försörjning.
Verksamheten är omfattande och varierande och det krävs stor samordning för att verksamheten ska utföras effektivt och med god kvalitet. I Göteborgs Stad arbetar vi utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna, den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen. En hållbar tillväxt leder till en hög sysselsättning som ger ekonomiskt utrymme.

En vanlig arbetsdag ansvarar vi för verksamhet för 30 000 barn i förskola, 53 000 barn och ungdomar i grundskola och 16 000 ungdomar i gymnasiet. 8 000 personer med funktionshinder får stöd och service, 8 000 får hemtjänst och 4 000 får omsorg på äldre­boenden. Under året hade våra simhallar 1,1 miljoner och biblioteken 4,2 miljoner besök. Liseberg hade 3,1 miljoner gäster och museibesöken uppgick till 800 000. Varje dag produceras 170 miljoner liter rent vatten och Styr & Ställ-cyklar lånades 727 000 gånger under året.

Diagram 100 kronor av skattepengarnaSå här används 100 kronor av skatte­pengarna: Vård, skola och omsorg utgör cirka 85 procent av Göteborgs kommuns nettokostnad.
 
Vår organisation: Göteborgs Stad styrs av politiker och innevarande mandatperiod är 2015 till och med 2018. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ utgör stadens styrande minoritet.
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande ­organet. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag. Kommunfullmäktige beslutar vilka förvaltningar och bolag som ska finnas och väljer ledamöter till dess nämnder respektive styrelser som ansvarar för det dagliga arbetet.
Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsen, nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt.

Göteborgs Stad organisationsschema

Diagram: Årsarbetare i Göteborgs kommuns förvaltningarVåra anställda: Göteborgs kommun är den största arbetsgivaren i Göteborg med 45 000 anställda. 52 500 personer arbetar i Göteborgs Stad i över 100 olika yrken inom stadsdelar, fackförvaltningar eller kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och att utveckla Göteborg för framtiden. Medelåldern för tillsvidareanställda i förvaltningarna är 46 år. Andelen utrikes födda i förvaltningarna är 24 procent, vilket ungefär speglar befolkningens sammansättning i staden.

Vår styrning: Styrningen formas utifrån ett antal utgångspunkter. Lagar och övriga författningar reglerar verksamheterna inom ett antal områden. Den politiska viljan tar form genom beslut om långsiktig inriktning, mål för den närmaste perioden och verksamheternas grundläggande uppdrag. Slutligen har boende, besökare och näringsliv genom sina dagliga kontakter med organisationen en påverkan på verksamheten.
För att förverkliga intentionerna och strävan i utgångspunkterna styr vi organisationen med olika förutsättningar. Styrande dokument konkretiserar utgångspunkterna och gör dem kommunicerbara. Vi organiserar oss och fördelar roller och ansvar för att tillsammans se till att det som ska uppnås genom de styrande dokumenten blir till verklighet i vardagen. Vi ger verksamheten resurser för att nå mål och utföra uppdrag. Som ett komplement till dessa ”hårda” värden har vi förhållningssätt som ska vägleda oss i vår inställning till våra uppdrag och hur vi uppträder såväl internt som externt.
Vår styrning har en återkommande och sammanlänkad systematik. Analys av omvärld, vår verksamhet, nutid och framtid, utmaningar och risker förenas med politiska mål i planeringen av verksamheten. Kvalitetssäkring och kontroll är naturliga styrverktyg när vi genomför våra uppdrag korrekt och som det är tänkt. Genom vår uppföljning och analys säkerställer vi rätt resultat och låter aktivt förbättringsarbete och förnyelse ta vid när vi ser brister eller för att driva oss mot önskad utveckling.