Noter – sammanställd redovisning

» 20 Verksamhetens intäkter

» 21 Verksamhetens kostnader

» 22 Jämförelsestörande poster

» 23 Avskrivningar och nedskrivningar

» 24 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier

» 25 Finansiella intäkter och kostnader

» 26 Finansiella anläggningstillgångar

» 27 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

» 28 Kortfristiga fordringar

» 29 Eget kapital

» 30 Pensioner

» 31 Övriga avsättningar

» 32 Långfristiga skulder

» 33 Kortfristiga skulder

» 34 Borgensförbindelser

» 35 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och avsättningar

» 36 Leasingkostnader

 

Noterna 1–19 finns under block 3.