Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015
avseende Göteborgs kommuns styrelse och nämnder samt dess sammanställda redovisning Göteborgs kommun org.nr. 212000-1355

Vi, revisorer för Göteborgs kommuns styrelse och nämnder (kommunen), är valda av Göteborgs kommunfullmäktige. Genom utsedda lekmannarevisorer i Göteborgs kommuns helägda bolag med dotterbolag har även verksamhet och intern kontroll i dessa bolag granskats.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaper och redovisning är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper, verksamhet och intern kontroll på grundval av vår revision. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
kommunfullmäktige beslutat.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet och 
Göteborgs Stads revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Resultatet av kommunstyrelse- och nämndgranskningen redovisas i revisionsberättelser och
revisionsredogörelser som överlämnats till styrelse och nämnder. Resultatet av bolagsgranskningen 
redovisas på motsvarande sätt i granskningsrapporter och granskningsredogörelser som överlämnats till 
respektive bolag. Granskningen har även omfattat den sammanställda redovisningen för Göteborgs Stad.
Årets granskning sammanfattas i en årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Göteborgs kommun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 
tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med kommunfullmäktiges 
finansiella mål. Ingen övergripande utvärdering har genomförts avseende kommunfullmäktiges 
prio-riterade mål.

Revisorerna ska till kommunfullmäktige redovisa sin ansvarsprövning av styrelse och nämnder.
Lekmannarevisorernas uppdrag i bolagen omfattar inte något ställningstagande i ansvarsfrågan.

Kritik i form av en anmärkning har riktats mot Magnus Nyström för hur han som individutskottets 
ordförande i stadsdelsnämnden Lundby agerat i ett enskilt ärende.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015, med undantag för individutskottets tidigare ordförande i stadsdelsnämnden Lundby.

Vi tillstyrker att Göteborgs Stads årsredovisning för år 2015 godkänns.

Göteborg den 5 april 2016

Lars Bergsten

Hans Aronsson

Carina Henriksson Johansson

Claes-Göran Lans

Annika Johansson

Bengt Bivall

Sven Jellbo

Lars-Ola Dahlqvist

Annbrith Svensson

Vivi-Ann Nilsson

Annika Hofmann

Stefan Dahlén

Lars-Gunnar Landin

Gun Cederborg

Jan Lindblom

Peggy Svensson

Torbjörn Rigemar

Ulf Rothmyr

Maj-Britt Wilhelmsson

Gerhard Annvik

Tove Adlerberth

Sven R Andersson