Resultaträkning – sammanställd redovisning

Belopp i mkr

 

2013

2014

2015

   Verksamhetens intäkter

not 20

22 554

22 191

23 255

   Verksamhetens kostnader

not 21 not 36

–40 984

–41 895

–43 710

   Jämförelsestörande verksamhetsposter

not 22

170

–472

205

   Avskrivningar och nedskrivningar

not 23

–3 871

–4 128

–4 990

Verksamhetens nettokostnader

 

–22 131

–24 304

–25 240

 

 

 

 

 

   Skatteintäkter

not 6

21 806

22 524

23 635

   Kommunalekonomisk utjämning m m

not 6

3 106

3 290

3 416

   Finansiella intäkter

not 25

764

465

486

   Finansiella kostnader

not 25

–1 623

–1 414

–1 042

   Jämförelsestörande finansiella poster

 

0

Resultat efter finansiella poster

 

1 922

561

1 255

 

 

 

 

 

   Aktuell och uppskjuten skatt

 

–193

–137

–60

   Minoritetsandel

 

4

9

24

Årets resultat

 

1 733

433

1 219