Näringsliv och turism

Näringslivsklimatet i Göteborg har förbättrats, men staden når inte upp till sina mål.

Näringslivsklimatet i Göteborg är avgörande för tillväxten. Göteborgs Stad driver därför sedan ett antal år tillbaka ett målmedvetet arbete i syfte att förbättra Göteborgs företagsklimat. Kundnöjdheten har det senaste året ökat något, men detta räcker inte då stadens mål har varit att nå högre betyg än Stockholm och Malmö, vilket inte infriades. Stadens betyg var vid den senaste mätningen även lägre än riksgenomsnittet.

Omfattande investeringar i container-terminalen bidrog till produktionsstörningar och minskande fraktvolymer
Under året minskade containervolymen i Göteborgs Hamn med 2 procent. Under första halvåret 2015 genomfördes ett intensivt investeringsprogram vilket påverkat tillgänglighet och service på ett negativt sätt. Under andra halvåret har containerterminalen knutit till sig ytterligare ett transoceant direktanlöp. Numera trafikeras containerterminalen regelbundet av två transoceana rederier. Bland annat trafikerades hamnen sedan i höstas av världens största containerfartyg. Genomförda investeringar i kombination med den ökade transoceana trafiken förutspås ge ökade volymer under 2016. Transporterade Roro-enheter minskade under året med 5 procent.

Positiv utveckling för besöksnäringen
Antalet gästnätter för Göteborgs hotell ökade kraftigt under 2015. En prognos för helåret indikerade på 4,5 miljoner gästnätter vilket innebar en ökning med knappt 11 procent jämfört med 2014. Privatturismen gynnades av låga räntor och starkare valutakurser för euro och pund. Antalet utländska besökare ökade i snabbare takt än de svenska.
Svenska Mässan och Liseberg har haft stor betydelse för hotellnäringen i Göteborg. Liseberg har beräknat att deras verksamhet har genererat en knapp miljon gästnätter (20–25 procent av totalmarknaden). Svenska Mässans mötesverksamhet har utvecklats positivt det senaste året. Detta resulterade i 136 000 delegatdygn vilket innebar en tillväxt på 36 procent. Mässans kraftigt utökade hotellkapacitet har varit en förutsättning för att locka till sig allt fler kongresser.
Målgången för Volvo Ocean Race var det enskilt största evenemanget som genomfördes under året. Göteborg & Co beräknar att 335 000 personer besökte evenemanget.

Liseberg lockade rekordpublik besökare trots regnig avslutning på året
Liseberg lockade 3,1 miljoner besökare vilket var i nivå med rekordåret 2014. Årets stora nyhet var Halloween på Liseberg. Konceptet lockade 200 000 besökare vilket var dubbelt mot var som förväntades. Lisebergsåret avslutades med Jul på Liseberg. Dåligt väder bidrog till 22 procent färre besökare.

Framtidsfrågor
Business Region Göteborg (BRG) som har processansvar för stadens näringslivsmål har bedömt att förbättringsarbetet avseende företagsklimatet behöver intensifieras framöver.
Efterfrågan på globala transporter har minskat. För att möta detta är det avgörande att Göteborgs Hamn är aktiva och hittar nya godsslag och utvecklar nya, effektiva logistiklösningar i form av nya lager- logistikbyggnader i hamnterminalernas närhet. På lite längre sikt måste hamnen genomföra omfattande investeringar för att utveckla terminalernas konkurrenskraft.
För att Liseberg framöver fortsatt ska kunna konkurrera på den internationella marknaden och bidra med ett stort antal inresta besökare bedömer Liseberg att nöjesparken behöver genomföra en kraftig expansion under de närmaste 5 åren. En expansionsplan håller på att arbetas fram som kommer att presenteras för kommunfullmäktige under 2016.

Tabell: Besökare