Kassaflödesanalys – sammanställd redovisning

Belopp i mkr

2014

2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

 

 

   Resultat före finansiella poster

1 510

1 810

   Justering för ej likvidpåverkande poster

5 607

5 268

   Erhållen/erlagd ränta

–621

–1 007

   Betald skatt

–42

–69

Kassaflöde från verksamheten före rörelsekapital

6 454

6 002

 

 

 

   Ökning(-) / minskning (+) kortfristiga fordringar

428

–855

   Ökning(-) / minskning (+) förråd och lager

–142

–72

   Ökning(+) / minskning (-) kortfristiga skulder

–720

628

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 020

5 703

 

 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

 

 

   Investering i immateriella anläggningstillgångar

–56

–57

   Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

30

3

   Investering i materiella anläggningstillgångar

–5 942

–6 031

   Försäljning av materiella anläggningstillgångar

467

578

   Investering i finansiella anläggningstillgångar

–410

–324

   Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

178

493

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–5 733

–5 338

 

 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

 

 

   Nyupptagna lån

7 486

8 431

   Amortering av långfristiga skulder

–12 480

–7 848

   Ökning(+) / minskning (-) kortristiga skulder

3 739

–436

   Ökning(-) / minskning (+) långfristiga fordringar

83

–3

   Utdelning/aktieägartillskott

–3

23

   Minskning av avsättning på grund av utbetalning

–196

–204

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–1 371

–37

 

 

 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

 

 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

–48

–33

Årets kassaflöde

–1 132

295

   Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder

 

 

   Likvida medel vid årets början (inklusive kortfristiga placeringar)

2 564

1 432

   Likvida medel vid årets slut (inklusive kortfristiga placeringar)

1 432

1 727

 

SPECIFIKATION AV EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER

2014

2015

   Av- och nedskrivningar

4 421

4 996

   Avsättningar - nya och upplösta

615

236

   Övriga ej likvidpåverkande poster

571

36

Summa ej likvidpåverkande poster

5 607

5 268


Kassaflödesanalysen visar stadens kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året.
Årets kassaflöde (ökningen av stadens likvida medel) är positivt och uppgår till 295 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten är 5 703 mkr. Detta har beräknats via indirekt metod genom att årets resultat exklusive realisationsvinster/-förluster samt återläggning av ej likvidpåverkande poster i form av avskrivningar, avsättningar etc. justerats med årets förändring i rörelsekapital (lager, kortfristiga rörelsefordringar och rörelseskulder).  Investeringsverksamheten (likviditetspåverkan avseende förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar) är –5 338 mkr. Kassaflödet för finansieringsverksamheten (nettot av nya lån och amorteringar) är –37 mkr. Under året har också bidrag till statlig infrastruktur utbetalats med 33 mkr.