Finansiell analys och räkenskaper

Med Göteborgs kommun avses nämnderna och övriga poster inom den skattefinansierade verksamheten. I detta block analyseras kommunens finansiella ställning och utveckling ur ett antal perspektiv. Här återfinns också de lagstadgade räkenskapsrapporterna med tilläggsupplysningar.

Block 3 Göteborgs kommun finansiell analys och räkenskaperFinansiell analys av Göteborgs kommun »

God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning
och resultatutjämningsreserv »


Finansiella nyckeltal – kommunen »

Sponsring »

Finansiell uppföljning och riskhantering »

Resultaträkning – kommunen»

Balansräkning – kommunen»

Kassaflödesanalys – kommunen»

Noter – kommunen»

Redovisningsprinciper »

Stadsdelsnämnder – ekonomiskt utfall »

Facknämnder – ekonomiskt utfall »

Driftsredovisning »

Investeringsredovisning »