Mänskliga rättigheter

Stadens arbete med de mänskliga rättigheterna har framför allt uppmärksammats genom insatserna för flyktingar som sökt sig till Göteborg. Men även insatser som riktats till invånare och anställda i staden har fortsatt under året, liksom kontinuerliga möten med de samråd som staden har en dialog med.

Antalet deltagare på West Pride och MR-dagarna slog rekord i Göteborg
Göteborgs Stad deltog i West Pride som slog rekord med 14 300 paraddeltagare och 20 000 åskådare i den avslutande Regnbågsparaden. Även konferensen MR-dagarna för mänskliga rättigheter som staden medarrangerade slog rekord med över 4 000 besökare. I anslutning till konferensen utbildades 400 personer från stadens ledningsgrupper i mänskliga rättigheter.

Insatser för delaktighet och inflytande ökar
Insatser för ökade kunskaper för att verkställa stadens principer för medborgardialog har genomförts i förvaltningar och bolag. Dialoger med brukare exempelvis i socialtjänsten har också förts för ökad delaktighet och inflytande. Inom skola, kultur och fritid har många aktiviteter genomförts för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande.

Minoritetsfrågor har fått en ökad synlighet
Ambition och medvetenhet om kommunens skyldigheter kring nationella minoriteter har ökat. Under året har ett flertal verksamheter utsett kontaktpersoner och ett systematiskt arbetssätt har inletts.
Ett romskt informations- och kunskapscenter vid nämnden för konsument- och medborgarservice inrättades under året, vilket ger en möjlighet att införliva erfarenheter från pilotprojektet för romsk inkludering i stadens ordinarie arbete.
Reglementet för det sverigefinska rådet har reviderats för att effektivisera samrådet mellan staden och den sverigefinska minoriteten. En processhandledare för finsk äldreomsorg har anställts för att stödja verksamheterna och fler aktiviteter på finska har erbjudits. Även riktlinjer för informationsmaterial på finska och material har tagits fram.

Rådet för integration och samhällsgemenskap
Rådet har tidigare lämnat en rapport med förslag hur staden kan förbättra arbetet för integration. Kommunstyrelsen har beslutat att Rådets förslag omhändertas i stadens arbete för ett ”Jämlikt Göteborg”. Rådet har nu fullgjort sitt uppdrag.

Den svåraste flyktingsituationen 
i modern tid
Den aktuella flyktingsituationen har krävt extra insatser av staden under året. Samtidigt har staden arbetat vidare med åtgärder som långsiktigt bidrar till en jämnare fördelning av mottagandet i staden.
Den akuta flyktingsituationen under hösten har krävt att staden i samverkan med myndigheter och frivilligorganisationer bland annat bemannat centralenområdet och färjeterminalerna, och ordnat tillfällig övernattning för barnfamiljer. Staden har även bistått Migrationsverket med ankomstplatser när verkets platser för asylsökande inte räckt till.
Även det stora antalet ensamkommande barn har krävt särskilda åtgärder för att ordna boende. Samverkan med frivilligorganisationer och andra kommuner i Göteborgsregionen har varit en förutsättning. Tillsammans med Mölndals stad har staden även svarat för transitboende för ensamkommande barn som ska anvisas till annan kommun.
Omkring 2 500 nyanlända har tagits emot i Göteborg i år. Strategiska frågor som staden arbetar med är boende, barns och ungas utbildning samt effektivare etableringsinsatser för vuxna. Förslag på både temporära och mer långsiktiga boendelösningar har tagits fram. Staden har även antagit handlingslinjer för att främja en jämnare fördelning mellan skolor av nyanlända elever.

Framtidsfrågor
Centralt för nyanländas etablering är varaktiga boendelösningar, arbete och effektivt stöd för att underlätta barns och ungas skolgång. Stärka samverkan med externa aktörer och civilsamhället är också avgörande frågor för ökad integration.
Det krävs engagemang och nytänkande för att stärka Göteborg som en stad för alla där olikheter blir en tillgång. Medskapande och delaktighet är nödvändiga förutsättningar för ett öppet och inkluderande Göteborg där allas resurser tas till vara.