Sammanfattande finansiell analys

Göteborgs kommun redovisade 2015 ett resultat på 824 mkr. Det strukturella resultatet var 180 mkr, vilket innebär att de ekonomiska marginalerna som försämrats sedan 2011 ytterligare försämrades något. Det lagstadgade balanskravet uppfylldes vilket innebär att kommunen klarat detta krav samtliga år sedan det infördes. Göteborgs kommuns samlade investeringsvolym uppgick under året till 2,2 mdkr vilket var ungefär samma nivå som under 2014. Koncernen Göteborgs Stad redovisade ett resultat på 1 219 mkr. I förhållande till föregående år ökade resultatet med cirka 800 mkr.

Den finansiella analysen som redovisas på de två följande sidorna ska ses som en sammanfattning av den finansiella utvecklingen och ställningen i kommunen och koncernen Göteborgs stad. Mer ingående analyser finns i block tre och fyra längre fram i årsredovisningen.

GÖTEBORGS KOMMUN
Tabell: Göteborgs kommun i siffrorÅrets resultat
Göteborgs kommun redovisade ett resultat på sista raden på 824 mkr för 2015. Det strukturella resultat som visar det löpande driftresultatet i verksamheten var 180 mkr. I detta resultat räknas engångsposter, realisationsvinster och eventuell utdelning från bolag bort. Relateras detta löpande driftresultat till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgick resultatet till 0,7 procent. Detta mått visar på en fallande trend då resultat minskat över tid medan verksamhetens omfattning ökat.
Årets resultat på 824 mkr innebar ett överskott mot budgeterat resultat som var på 400 mkr. De främsta orsakerna till detta var att nämnderna redovisade överskott, att engångsintäkter erhölls från AFA-försäkring och att realisationsvinster som inte var budgeterade redovisades. Resultatet innebar att den budgeterade utdelningen från Göteborgs Stadshus AB på 670 mkr inte behövde tas ut. Göteborgs kommun uppnådde balanskravet och reserverade ytterligare resurser till resultat-utjämningsreserven.

God ekonomisk hushållning ur ett resultatperspektiv
I den finansiella analysen i block tre beskrivs ett antal nyckeltal som visar på stabil ekonomisk situation över ett antal år. Men då realisationsvinsterna varit ett betydande inslag i de senaste årens resultat har det strukturella resultatet kraftigt försämrats under några år. De ekonomiska marginalerna i den löpande driftverksamheten har försvagats sedan 2011. Marginalerna framstår som knappa med tanke på de utmaningar Göteborgs Stad står inför vad gäller stadsutveckling med stora investeringsbehov och ökade kostnader till följd av demografisk utveckling.
God ekonomisk hushållning bedöms råda i kommunen utifrån avvägningar av samspel mellan kommunfullmäktiges sex inriktningar och dess resultat över tid.

Tabell: Göteborgs kommun / finansiella nyckeltalÅrets investeringar
Göteborgs kommuns samlade investeringsvolym under året uppgick till 2,2 mdkr. Det var en lägre volym än vad som planerats i budgeten, vilket i huvudsak berodde på tidsförskjutningar. Delar av investeringsvolymerna finansieras av investeringsinkomster. Den investeringsvolym som ska finansieras av egna medel uppgick till 2,0 mdkr. Merparten av årets investeringar, cirka 45 procent, gjordes inom lokaler och bostäder. Investeringar i infrastruktur utgjorde cirka 35 procent, VA-verksamhet omfattade 14 procent och idrotts- och fritidsanläggningar 4 procent.

Eget kapital och soliditet
Kommunens egna kapital har över tid förstärkts till följd av redovisade positiva resultat. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga handlingsutrymme och det visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Soliditeten låg vid årets utgång på cirka 32 procent.

Balanskravet
Göteborgs kommun uppfyllde 2015 det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 379 mkr. Göteborgs kommun har därmed uppfyllt balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000. Detta resultat ställt mot 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning gav ett överskott på 108 mkr som därmed ökade på resultatutjämningsreserven så att denna vid årets utgång uppgick till 657 mkr.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
– KONCERNEN
Tabell: Sammanställd redovisning i siffrorKoncernen Göteborgs Stad redovisade 2015 ett resultat på 1 219 mkr. Jämfört med 2014 var resultatet nära 800 mkr högre och det var framför allt kommunen som stod för ökningen. Koncernens investeringar uppgick 2015 till 6,0 mdkr. Det var en minskning med 0,3 mdkr jämfört med 2014. Bolagssektorns del av investeringsvolymen var 3,8 mdkr, kommunen stod för 2,2 mdkr. Jämfört med årets budget var investeringarna 2,3 mdkr lägre vilket främst är en följd av att projekt skjutits fram i tid.
Den sammanställda redovisningen för staden visar på positiv utveckling av ett antal finansiella nyckeltal under året. Graden av egenfinansiering av årets investeringar överstiger 100 procent, det vill säga full egenfinansiering. Soliditeten som stärkts under en rad av år stärktes ytterligare något. På motsvarande sätt har stadens skuldsättningsgrad minskat successivt under en längre tid. Kassalikviditeten vände uppåt från 30 till 35 procent efter att ha minskat något under de senaste åren.