Arbetsmarknadsinsatser

Arbetslösheten i Göteborg har minskat under 2015 och störst är minskningen bland unga vuxna 18–24 år. Året har präglats av ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete av stadens insatser inom arbetsmarknadsområdet och i november öppnade stadens första kompetenscenter i Östra Göteborg.

Positiv utveckling på arbetsmarknaden
Arbetslösheten i Göteborg minskade under 2015 och störst var minskningen bland unga vuxna 18–24 år. Arbetsförmedlingens prognos, framtagen hösten 2015, visade på en stark arbetsmarknad för Göteborg och Västra Götaland. Ungdomsarbetslösheten minskade gradvis och var nere på sin lägsta nivå sedan 2009. Detta märktes främst bland unga med en gymnasieutbildning som därmed stod nära arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden var dock fortsatt tudelad. Samtidigt som många företag såg ett behov av att anställa fick de allt svårare att hitta rätt kompetens, trots att många personer var arbetslösa.
Fortsatta svårigheter på arbetsmarknaden hade personer som saknade gymnasieutbildning, hade en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga eller var utomeuropeiskt födda. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning följer i sin roll som stadens arbetslöshetsnämnd noga utvecklingen på arbetsmarknaden.
Diagram: Andel arbetslösa Göteborgs StadDiagrammet visar andel arbetslösa av befolkningen i Göteborgs Stad. (Antalet yrkesverksamma, arbetssökande och antalet med aktivitetsstöd).

Stadens arbete
Göteborgs Stad kompletterar den nationella arbetsmarknadspolitiken med olika former av insatser för personer som i stor utsträckning är beroende av försörjningsstöd. Insatserna ska ge möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och bedrivs ofta i nära samarbete med arbetsförmedlingen (AF). Samverkan med arbetsförmedlingen förstärktes under året och bland annat träffades en överenskommelse kring samverkan mellan AF och staden, den så kallade DUA:n, det vill säga insatser för unga arbetslösa i åldern 16–24 år.

Kompetenscenter öppnat
I november öppnade i Östra Göteborg det första av fyra kompetenscenter. Planering inför starten av övriga kompetenscenter fortsätter.
Kompetenscenter riktar sig till personer som har någon insats inom socialtjänsten i stadsdelarna och som behöver ytterligare stöd för att kunna skaffa sig ett arbete eller börja en utbildning. Utifrån deltagarnas behov och mål ska kompetenscenter arbeta med ett individ- och lösningsinriktat synsätt.
Med utgångspunkt från arbetsmarknadens behov kommer kompetenscenter att skräddarsy insatser för att deltagaren ska nå självförsörjning. Det kan handla om coachning, studie- och yrkesvägledning, matchning mot arbete, praktik och kompetenshöjande utbildningar.
Insatserna kommer att ske i nära samverkan med arbetsförmedlingen och näringslivet. Under 2016 startar dessutom ytterligare tre kompetenscenter i Göteborg. Dessa kommer att vara placerade i Angered, på -Hisingen och i Centrum/Väster.

Framtidsfrågor
En följd av det ökade antalet nyanlända är att staden står inför stora utmaningar under de kommande åren vad gäller arbetsmarknadsinsatser. Detta har ännu inte nämnvärt påverkat verksamheten men i takt med att de asylsökande beviljas uppehållstillstånd kommer stora insatser att behövas för att möta behov av svenskundervisning, annan vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. En planering för en ny situation har påbörjats i samverkan med arbetsförmedlingen.