Resultaträkning – kommunen

Belopp i mkr

 

2013

2014

2015

   Verksamhetens intäkter

not 1

7 442

7 768

8 995

   Verksamhetens kostnader

not 2

–30 733

–32 230

–34 428

   Jämförelsestörande verksamhetsposter

not 3

170

–472

199

   Avskrivningar och nedskrivningar

not 4

–825

–866

–904

Verksamhetens nettokostnader

 

–23 946

–25 800

–26 138

 

 

 

 

 

   Skatteintäkter

not 6

21 806

22 524

23 635

   Kommunalekonomisk utjämning m m

not 6

3 106

3 290

3 416

   Finansiella intäkter

not 7

1 118

1 121

480

   Finansiella kostnader

not 7

–1 186

–997

–569

Resultat före extraordinära poster

 

898

138

824

 

 

 

 

 

   Extraordinära intäkter

not 8

8 697

254

   Extraordinära kostnader

 

Årets resultat

 

9 595

392

824

 

Balanskravsutredning

 

2013

         2014

     2015

Årets resultat

 

9 595

392

824

   Avgår samtliga realisationsvinster

 

–8 905

–392

–445

   Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

 

   Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

 

   Orealiserade förluster i värdepapper

 

   Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

 

Årets resultat efter balanskravsutredning
före avsättning till RUR

 

690

0

379

 

 

 

 

 

   Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

 

–549*

0

–108

   Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)

 

Årets balanskravsresultat efter avsättning till RUR

 

141

0

271


* År 2013 avsattes medel till resultatutjämningsreserv dels för det enskilda året (441 mkr) dels retroaktiv reservering från åren 2010–2012 (108 mkr), totalt 549 mkr.