Not 6 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning med mera

mkr

2014

     2015

a) Kommunala skatteintäkter

 

 

Preliminära skatteintäkter innevarande år

22 578

23 653

Preliminär slutavräkning innevarande år

3

23

Slutavräkning föregående år

–57

–41

Summa kommunala skatteintäkter

22 524

23 635

 

 

 

b) Kommunalekonomisk utjämning m m

 

 

Inkomstutjämning

2 640

2 842

Strukturbidrag

55

56

Kostnadsutjämning

–322

–323

Regleringsbidrag/avgift

124

–21

LSS-utjämning

72

81

Generella bidrag

41

Kommunal fastighetsavgift

721

740

Summa kommunalekonomisk utjämning m m

3 290

3 416

 

 

 

Summa skatt och kommunalekonomisk utjämning

25 814

27 051Till Noter – kommunen