Balansräkning – kommunen

Belopp i mkr

 

      2013

        2014

       2015

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

   Immateriella anläggningstillgångar

not 5

21

9

10

   Materiella anläggningstillgångar

not 5

17 040

18 459

19 984

   Finansiella anläggningstillgångar

not 9

25 919

27 935

28 077

Summa anläggningstillgångar

 

42 980

46 403

48 071

 

 

 

 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

   Förråd och lager m m

not 10

229

313

507

   Kortfristiga fordringar

not 11

6 181

9 906

11 075

   Kassa och bank

 

2 070

1 110

1 388

Summa omsättningstillgångar

 

8 480

11 329

12 970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

 

51 460

57 732

61 041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL

not 12

18 018

18 410

19 234

   varav årets resultat

 

9 595

392

824

 

 

 

 

 

AVSÄTTNINGAR

 

 

 

 

   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

not 13

2 114

2 256

2 410

   Övriga avsättningar

not 14

900

1 212

1 057

Summa avsättningar

 

3 014

3 468

3 467

 

 

 

 

 

SKULDER

 

 

 

 

   Långfristiga skulder

not 15

17 898

20 148

23 046

   Kortfristiga skulder

not 16

12 530

15 706

15 294

Summa skulder

 

30 428

35 854

38 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

51 460

57 732

61 041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

 

 

 

 

   Borgensförbindelser

not 17

3 301

4 409

4 568

   Pensionsförpliktelser inom linjen

not 18

10 001

9 604

9 313

   Särskild löneskatt

not 18

2 426

2 330

2 259

   Framtida leasingkostnader

not 19

2 015

849

941