Not 15 Långfristiga skulder

mkr

2014

2015

Skulder till banker, kreditinstitut m fl

19 420

22 046

Förutbetalda intäkter

642

932

Övriga långfristiga skulder

86

68

Summa långfristiga skulder

20 148

23 046

 

 

 

Långfristiga skulder förändring över året

 

 

Ingående låneskuld

17 898

20 148

Årets amorteringar

0

–1 137

Nyupptagna lån

5 839

7 955

Kortfristig del av långfristig skuld

–3 998

–4 192

Förändring förutbetalda intäkter

403

290

Förändring övriga långfristiga skulder

6

–18

Summa långfristiga skulder

20 148

23 046

 

 

 

Förutbetalda intäkter, reglerade över flera år

 

Anslutningsavgifter

100

140

Investeringsbidrag

507

652

Gatukostnadsersättningar

35

140

Summa förutbetalda intäkter

642

932

 

 

 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

 

Genomsnittlig ränta %

0,97

0,48

Genomsnittlig räntebindningstid (dagar)

259

358

Lån som förfaller inom 0–1 år

3 998

4 192

Lån som förfaller inom 1–2 år

5 079

3 379

Lån som förfaller inom 2–5 år

10 331

13 167

Lån som förfaller inom 5+ år

4 010

5 500Till Noter – kommunen