Kassaflödesanalys – kommunen

Belopp i mkr

2013

     2014

     2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

 

 

 

   Årets resultat

9 595

392

824

   Justering för ej likvidpåverkande poster

1 144

1 591

1 134

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital

10 739

1 983

1 958

 

 

 

 

   Ökning ( – ) / minskning ( + ) kortfristiga fordringar

4 822

–3 725

–1 169

   Ökning ( – ) / minskning ( + ) förråd och lager

–210

–84

–2

   Ökning ( + ) / minskning ( – ) kortfristiga skulder

1 885

3 176

–413

Kassaflöde från den löpande verksamheten

17 236

1 350

374

 

 

 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

   Investering i immateriella anläggningstillgångar

–24

–17

–6

   Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

20

30

0

   Investering i materiella anläggningstillgångar

–2 388

–2 190

–2 456

   Försäljning av materiella anläggningstillgångar

58

20

59

   Investeringsinkomster

744

437

305

   Investering i finansiella anläggningstillgångar

–8 700

–147

–318

   Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

500

2

11

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–9 790

–1 865

–2 405

 

 

 

 

EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

   Investering i exploatering

–130

–178

–233

Kassaflöde från exploateringsverksamheten

–130

–178

–233

 

 

 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

   Nyupptagna lån

7 390

5 840

7 955

   Amortering av långfristiga skulder

–9 456

–3 993

–5 347

   Ökning ( – ) / minskning ( + ) långfristiga fordringar

–2 902

–1 871

174

   Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar

–120

–195

–207

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–5 088

–219

2 575

Ökning ( – ) / minskning (+) långfristiga fordringar

 

 

 

 

 

 

 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

 

 

 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

–700

–48

–33

 

 

 

 

Årets kassaflöde

1 528

–960

278

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

542

2 070

1 110

Likvida medel vid årets slut

2 070

1 110

1 388

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikation till Kassaflödesanalysen

 

 

 

Specifikation av ej likvidpåverkade poster (mkr)

 

 

 

   Justering för av- och nedskrivningar

825

866

904

   Justering för gjorda avsättningar

3

312

7

   Justering för gjorda avsättningar – pensioner

380

142

232

   Justering för övriga ej likvidpåverkade poster och rearesultat

–64

271

–9

Summa ej likvidpåverkande poster

1 144

1 591

1 134