Facknämnder – ekonomiskt utfall

Sammantaget redovisade facknämnderna ett resultat för år 2015 som avvek positivt från såväl budget som föregående års bokslut. Flertalet nämnder har uppdrag inom stadsutvecklingsområdet där takten i arbetet ökade under 2015, dock inte fullt ut i planerad omfattning, vilket lett till överskott.

Göteborgs Stads tjugotal facknämnder bedriver verksamhet inom ett flertal områden av olika karaktär. Här hanteras bland annat frågor kring stadsutveckling, bebyggelse, kretslopp och trafik men även kultur, utbildning, medborgarservice och olika former av interna stödfunktioner.

Ekonomiskt utfall
Facknämnderna redovisar sammantaget ett resultat för år 2015 på 162 miljoner kronor vilket är 213 miljoner kronor bättre än budget för året. Årets resultat innebär också en positiv avvikelse jämfört med bokslutet 2014, då det samlade resultatet uppgick till 31 miljoner kronor. Facknämndernas egna kapital uppgår vid årsskiftet till 500 miljoner kronor.
Totalt redovisar facknämnderna kostnader på 15,5 miljarder kronor för år 2015 vilket innebär att resultat om 162 miljoner uppgår till cirka en procent av kostnadsomslutningen. Facknämnderna finansieras till 2/3-delar av kommuninterna samt externa intäkter, 10,8 mdkr. 1/3-del av intäkterna kommer från kommunbidrag uppgående till 4,8 mdkr. Trafiknämnden, fastighetsnämnden, kretslopp och vattennämnden och byggnadsnämnden redovisade relativt stora positiva resultat. Dessa nämnder är också viktiga aktörer i statsutvecklingsarbetet och, som nedan framgår, har inte planerade investeringsvolymer genomförts vilket också påverkar nämndernas löpande driftskostnader.

Nämndernas investeringar
Nämndernas budgeterade investeringsutrymme för 2015 uppgick till 3,6 miljarder kronor. Nämndernas utfall uppgick för år 2015 till 2,2 miljarder kronor vilket i stort innebär en oförändrad investeringsnivå jämfört med föregående år. Således har 62 procent av de planerade investeringarna genomförts under året. Flera stora investeringar, exempelvis Hisingsbron, har skjutits fram i tid och kommer istället att belasta 2016 och framåt. Större investeringar under året utgörs bland annat av nybyggnation av förskolor, investeringar som en följd av Västsvenska paketet samt investeringar inom vatten och avlopp.

Beslut om överföring av färdtjänst­nämnden och översyn av facknämnds­organisationen
I slutet av året fattade kommunfullmäktige beslut om att överföra färdtjänstnämnden till trafiknämnden från och med 2016. Kommunfullmäktige har under året också beslutat att en översyn av den samlade facknämnds­organisationen ska genomföras. Syftet är att skapa en mer effektiv och transparent organisation med fokus på nytta för göteborgarna. Vidare ska möjligheten till sammanslagningar och nämndernas storlek belysas. Återredovisningen av uppdraget kommer ske successivt under arbetets gång, med en slutrapport som beräknas vara klar till sommaren 2017. I takt med översynens genomförande kommer ytterligare preciseringar göras vilket i sin tur kan komma att kräva tilläggsuppdrag från kommunstyrelsen samt justeringar i tidplanen.

Framtidsbedömning
Stadens visioner och mål för stadsutveckling, bostadsförsörjning och trafikutveckling är omfattande. Realiseringen av dessa innebär stora utmaningar för såväl organisationen, som för stadens ekonomi, både när det gäller planering och genomförande.