Analys av Göteborgs Stadshus AB och dess kluster

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) är moderbolag för samtliga hel- och delägda bolag. Samtliga aktier ägs direkt av Göteborgs Stad. Huvuddelen av bolagen är inordnade i sju olika underkoncerner eller kluster efter olika politikområden; Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Kollektivtrafik, Hamn och Turism, Kultur & Evenemang. De regionala bolagen samt bolag som är interna tjänsteleverantörer till stadens bolag och förvaltningar är direkt underställda Stadshus AB och grupperade i två separata kluster. Boplats Göteborg AB är tillfälligt placerad direkt under Stadshus AB, i avvaktan på en översyn av verksamheten.

Stadshus AB har i uppdrag att utöva ägarrollen över stadens bolag genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen i kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrande inriktningsdokument. Målet för bolagets verksamhet är att säkerställa att verksamheten i stadens bolag, tillsammans med stadens övriga verksamheter, skapar nytta för staden och dess invånare samt medverkar till utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Stadshus AB ska inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt återföra väsentlig och strategisk information till kommunstyrelsen i syfte att stärka stadens styrning av bolagen.
Ett viktigt inslag i Stadshus AB:s roll är att genomföra ägardialoger med moderbolagen i underkoncernerna samt övriga bolag som är direkt ägda av Stadshus AB. Ägardialoger har under året genomförts med dessa bolag. Handlingsplanerna från ägardialogerna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget följer de principer som framgår i bolagsordningen.

Göteborg Stadshus AB – Koncernen
Koncernens redovisade 2015 rörelseintäkter på 17 933 mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 382 mkr (616). Resultatet var en försämring jämfört med föregående år med 234 mkr. Årets resultat efter skatt och med justering för minoritetsintresse uppgick till 363 mkr. I jämförelse med 2014 avvek Bostäder, Lokaler och Hamn positivt. Avvikelsen i klustret Lokaler beror till stor del på Älvstrandens försäljning av fastigheter med en reavinst om 345 mkr samt att det under 2014 gjordes en nedskrivning av kvarteret Högvakten inom Higab AB som påverkat resultatet med  225 mkr. För Hamnen ökade intäkterna med 7 procent och då främst genom ökade volymer inom energisegmentet. Avskrivningar och personalkostnader var också lägre än föregående år. Energi visade ett kraftigt sämre resultat än föregående år till följd av nedskrivningar av biogasanläggningar och vindkraftsanläggning med totalt –1 027 mkr (–70). Den största nedskrivningsposten rör anläggningen GoBiGas. Övriga bolagskluster redovisade i stort resultat i nivå med föregående år. Kollektivtrafik tillsammans med interna och externa bolag redovisade överskott medan Näringsliv och Turism, Kultur & Evenemang redovisade underskott.
Balansomslutningen har jämfört med 2014 minskat med 2 procent eller 1 278 mkr, från 63 132 mkr till 61 854 mkr. Detta till stor del som en följd av de kraftiga nedskrivningarna inom Energi. Soliditeten har som följd av den minskade balansomslutningen och det positiva resultatet ökat med 0,7 procent till 28 procent. Här ingår även den i föregående årsbokslut beslutade utdelningen till ägaren Göteborgs Stad om 226 mkr.

Energi
Av ägardirektivet framgår att ändamålet med verksamheten i koncernen Göteborg Energi AB är att staden genom sitt ägande vill kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag. Göteborg Energi AB bedriver energiproduktion och distribution främst av fjärrvärme och el i Göteborgsområdet. I koncernens verksamhet ingår även elhandel, naturgashandel, fjärrkyla, energitjänster, data- och telekommunikation, gasnät samt förnybar el och biogas.
Biogasanläggningen GoBiGas togs i drift årsskiftet 2014/2015 och är världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av restprodukter från skog. Under 2015 redovisades en nedskrivning av anläggningstillgången GoBiGas på cirka 850 mkr kronor vilket påverkade resultatet för 2015. Faktorer som påverkat de ekonomiska förutsättningarna utgörs bland annat av fortsatt sjunkande marknadspriser på fossila bränslen och prognoser för politiskt styrda produktionsstöd.
Förädlingsvärdet, TB1, uppgick till 2 811 mkr och var 10 mkr bättre än föregående år. Rörelseresultat –460 mkr är 938 mkr lägre och rörelseresultat exklusive av-/nedskrivningar och effekter av avyttringar på 1 392 mkr var 12 mkr bättre än föregående år. Netto-omsättningen 2015 uppgick till 5 641 mkr (6 036). Minskningen förklaras av lägre volymer inom elhandel och gashandel samt lägre marknadspriser inom elhandel. Råvarukostnaderna 2 830 mkr (3 235) har minskat baserat på volymminskningen. Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till 1 857 mkr (958). Nedskrivningens del var 1 027 mkr och avser GoBiGas, vindkraftsanläggningar, övriga biogasanläggningar och centraler för fjärrkyla. Den största nedskrivningsposten rör anläggningen GoBiGas. Kostnader för konsulter har ökat något, främst drivet av GoBiGas och upphandling av extern IT-driftsleverantör. Övriga kostnader är oförändrade gentemot föregående år.

Bostäder
Förvaltnings AB Framtidskoncernen ska vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborgs roll som regioncentrum och stadens utveckling genom att skapa nya bostäder och öka tempot i bostadsbyggandet, erbjuda attraktiva boenden för olika typer av bostadskonsumenter samt arbeta för ökad integration och välfärd i våra bostadsområden. Förvaltnings AB Framtidskoncernen är en renodlad bostadskoncern med dotterbolagen Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostads AB, Familjebostäder i Göteborg, Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Egnahems AB, Störningsjouren i Göteborg AB och Rysåsens Fastighets AB. Under året har dessutom Framtiden Byggutveckling AB tillkommit. Nyproduktionen av bostäder står i fokus.
Förvaltnings AB Framtidskoncernen redovisade ett rörelseresultat för perioden om 799 mkr (715) vilket var 84 mkr bättre än föregående år. Intäkterna ökade med 112 mkr genom utfallet i hyresförhandlingarna. Driftskostnader med mera var marginellt högre, underhållskostnaderna 39 mkr högre och avskrivningarna 43 mkr högre än 2014. Jämförelsestörande poster, främst nedskrivningar, var 73 mkr lägre än föregående år. Bland årets nedskrivningar ingår Göteborgs Egnahems AB:s nedskrivning till följd av en dom i Högsta domstolen gällande uppförande av putsfasader. Koncernens fastigheter värderas vid årsskiftet till 77 mdkr. Detta innebär att koncernens justerade soliditet uppgår till 62 procent. Vid utgången av året hade koncernen en låneskuld på 15 mdkr.

Lokaler
Higab AB är moderbolag i Higabkoncernen. Inom bolagsgruppen finns fyra helägda dotterbolag. Dessa är Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB, Fastighets AB Rantorget samt Älvstranden Utveckling AB med dotterbolag. Higab AB:s uppdrag är att aktivt medverka i utvecklingen av Göteborgs Stad genom att vara ett av stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger också att bolaget ska tillvarata och vara lyhörd för de värden som präglar Göteborgssamhället. Higab AB äger och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar yta om totalt 603 627 kvadratmeter (605 923). Fastighets-beståndet består i huvudsak av lokaler.
Rörelseresultatet uppgick till 756 mkr (261). Ökningen härrör sig främst från Älvstranden Utveckling AB:s fastighetsförsäljning. 2014 belastades resultatet av nedskrivningen av kvarteret Högvakten. Intäkterna uppgick till 2 101 mkr vilket är 365 mkr bättre än föregående år. Göteborgs Parkerings AB tecknande av ett antal förvaltningsavtal med Förvaltnings AB Framtidskoncernen gav en ökning med 12 mkr. Resterande ökning avser främst koncernens nettoredovisning av realisationsresultat. Koncernens kostnader var något lägre än för 2014 främst beroende på en mildare vinter samt att underhåll flyttats fram i tiden. De finansiella kostnaderna uppgick till 175 mkr vilket är en förbättring med 45 mkr jämfört med föregående år. Älvstranden Utveckling AB har efter försäljningar amorterat lån och Higab AB har gynnats av den sjunkande ränteutvecklingen.

Näringsliv
Business Region Göteborg AB (BRG) är moderbolag i klustret, som i övrigt består av ett antal bolag där BRG har minoritetsägande. Dessa är Lindholmen Science Park AB (LSP), Johanneberg Science Park AB (JSP), Göteborgs Tekniska College AB (GTC), Almi Före-tagspartner Väst AB (Almi). Under året har BRG avyttrat alla aktier i Cityflygplatsen i Göteborg AB. Dessutom har det helägda dotterbolaget Utveckling Nordost AB fusionerats in i BRG.

Kollektivtrafik
Göteborgs Spårvägar AB är ett helägt dotterbolag till Stadshus AB och är moderbolag i Kollektivtrafikklustret. I koncernen ingår, utöver moderbolaget, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Västra Götalandsregionen är huvudman för kollektivtrafiken i Göteborg. Genom Västtrafik AB upphandlas tjänster inom kollektivtrafikområdet i regionen. I moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB utförs all spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal. Tjänsterna beställs av trafikkontoret i Göteborgs Stad och uppdraget inbegriper trafikledning, underhåll av spårvagnar och spårvägsbanan. I GS Buss AB utförs linjetrafik med buss som är upphandlad i konkurrens. GS Buss AB bedriver sin verksamhet parallellt med flera andra utförare av busslinjetrafik i Göteborgsområdet. GS Trafikantservice AB utvecklar tjänster och bedriver service inom Göteborgsområdets kollektivtrafik i syfte att underlätta resande, kommunikation och underlätta trivsel och trygghet i kollektivtrafiken.
Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 mkr (37) vilket var 12 mkr lägre än för 2014. Spårvagnstrafiken visade ett bättre resultat än föregående år beroende på lägre kostnader för el och banteknik. Buss och Trafikantservice visade samtidigt ett lägre utfall jämfört med 2014. Föregående års resultat påverkades positivt genom återbetalning från FORA samt försäkringsersättningar.

Göteborgs Spårvägar AB


Hamn

Göteborgs Hamn AB har till uppgift att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Detta innebär att Göteborgs Hamn AB ansvarar för att förvalta och utveckla hamnens mark, fastigheter och vattenområden så att dessa används på ett optimalt sätt utifrån ett tillväxt- och lönsamhetsperspektiv. Bolaget upplåter, via koncessionsavtal, en del av sin mark och sina anläggningar för hamnoperation till externa operatörer. Göteborgs Hamn AB omfattar hamnterminaler för ro/ro-, bil-, container-, färje- samt energihamnsverksamhet. Dessutom ansvarar bolaget för anlöp av kryssningsfartyg.
Rörelseresultatet uppgick till 253 mkr (153). Intäkterna ökade med 7 procent och då främst genom ökade volymer inom energisegmentet samt ny avtalsstruktur inom Färja. Tillkommande fartygsanlöp påverkade också intäkterna positivt. Kostnadsavvikelsen mot föregående år förklaras genom ökning av personalkostnader. Avskrivningarna var lägre på grund av en nedskrivning med 38 mkr 2014. Försäljningsomkostnaderna har ökat med 10 mkr genom satsningen på Volvo Ocean Race. Resultatet förbättrades vilket främst förklaras av ökade intäkter men även av att kostnaderna hållits nere. Planerat underhåll och reinvesteringar har skjutits fram i tiden bland annat beroende på svårigheter att bemanna inom infrastrukturområdet.

Turism, Kultur och Evenemang
Göteborg & Co Kommunintressent AB (KI) är moderbolag i koncernen Turism, Kultur och Evenemang. KI leder och samordnar arbetet inom koncernen på övergripande nivå och medverkar till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Övriga bolag inom klustret är Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB.
Got Event AB:s omsättning uppgick till 157 mkr (148) och rörelseresultatet till –168 mkr (–156). Evenemangsverksamheten gick bättre än vad som budgeterats, däremot har underhåll och reparation på fastigheter ökat. Göteborgs Stadsteater AB:s omsättning uppgick till 66 mkr (60) och rörelseresultatet till –100 mkr (–106). Intäkterna var bättre än budget beroende på en ökad beläggning för ett flertal uppsättningar. Liseberg AB koncernens omsättning uppgick till 1 139 mkr (1 096) och rörelseresultatet till 133 mkr (134). Rörelsemarginalen når cirka 12 procent och kassaflödet ligger över 200 mkr. Antalet gäster nådde nästan upp till rekordåret 2014 samtidigt som omsättningen översteg fjolåret då snittkonsumtionen per gäst ökat.

Interna bolag
Gruppen Interna bolag består av ett antal verksamheter som är 100 procent ägda av Stadshus AB och där alla har en i huvudsak specialist- och stödjande funktion för hela Göteborgs Stad. Dessa bolag är Försäkrings AB Göta Lejon som är stadens interna försäkringsbolag med fokus på tillgångar och verksamheter, Göteborgs Gatu AB som levererar miljöriktiga fordon och transportlösningar för Göteborgs Stad, Kommunleasing i Göteborg AB som hanterar finansiella lösningar/leasing för stadens förvaltningar och bolag, Göteborgs Stads Upphandlings AB som är Göteborgs Stads inköpscentral samt kompetenscentrum i upphandlingsfrågor samt AB Gothenburg European Office som har ett ansvar för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning med utgångspunkt från EU.
Göteborgs Gatu AB:s omsättning uppgick till 230 mkr (221) och rörelseresultatet till 37 mkr (29). Försäljningen av begagnade fordon har utvecklats bra under året. De administrativa kostnaderna var i linje med föregående och räntekostnaderna var något lägre.
Kommunleasing i Göteborg AB:s omsättning uppgår till 408 mkr (407) och rörelseresultatet till, 11 mkr (19). Resultat efter finansiella poster uppgår till –6,0 mkr (0,5). Kostnaderna är högre än föregående år och då främst inom projekt HyrIT.
Försäkrings AB Göta Lejons omsättning uppgick till 114 mkr (106) och rörelseresultatet till  7,8 mkr (10,6). På kostnadssidan är det främst försäkringsersättningar och återförsäkringar som var högre än föregående år.
Göteborgs Stads Upphandlings AB:s omsättning uppgick till 64 mkr (52) och rörelseresultatet till 8,9 mkr (–3,2). Ökningen på intäktssidan avser provisionsintäkter och där främst gällande hantverkstjänster, tekniska konsulter, data hårdvara och IT-konsulter.

Regionala bolag
Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborgs Stad är genom Stadshus AB majoritetsägare. Dotterbolaget Renova Miljö AB ägs till 100 procent av Renova AB. Renovakoncernens uppdrag är att tillsammans med ägarkommunerna ta ett långsiktigt ansvar för avfall och återvinning i ägarregionen. Ett väl fungerande miljöriktigt system för transporter och behandling av avfall bidrar till en hållbar tillväxt i regionen och till reduktion av växthusgaser. Renovakoncernen har ett ansvar för att långsiktigt arbeta för att minska de totala avfallsmängderna i regionen.
Det åtgärdsprogram som inleddes 2013 avslutades under året. Programmet har bland annat omfattat besparingar vilka har gett stora effekter på de fasta kostnaderna. Renova AB:s omsättning uppgick till 1 138 mkr (1 149) och rörelseresultatet till 42 mkr (47). Energiintäkterna var 17 mkr lägre än föregående år. På kostnadssidan avvek pensionsskulden och de förändrade principerna av att lagra avfall negativt med tillsammans 20 mkr. Kostnaderna för avskrivningar och räntor var 16 mkr lägre än för 2014.
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Majoritetsägare är Göteborgs Stad genom Stadshus AB. Gryaab AB:s huvuduppgift är att samla in och rena avloppsvatten från ägarkommunerna. Gryaab AB:s omsättning uppgick till 341 mkr (336) och rörelseresultatet till 29 mkr (32). Kostnader som var högre 2015 än föregående år är energi för större mängd behandlat vatten, konsulter relaterat till utredningar och slamhantering på grund av större volymer. Räntekostnaderna avvek positivt på grund av lägre medelränta.
Det kommunala ändamålet med Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Dessutom ska bolaget medverka till att skapa förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv samt bidra till att stärka regionens attraktionskraft. Grefab:s omsättning uppgick till 54 mkr (53) och rörelseresultatet till  2,9 mkr (4,0). Orsaken till det försämrade resultatet var ökade konsultinsatser i samband med projekteringar, underhållsplan och miljöåtgärder.

Boplats Göteborg AB
Boplats omsättning uppgick till 22 mkr (20) och rörelseresultat till 0,6 mkr (0,9). Kostnaderna för 2015, främst supportfunktioner som telefonsupport, var något högre än föregående år.

Tabell: Totala investeringar i koncernen  Göteborgs Stadshus AB