Prioriterade mål och uppdrag

Sammanfattande måluppföljning
Nämnder och styrelser har i sina årsrapporter gjort en bedömning av den förväntade måluppfyllelsen under mandatperioden för respektive av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Bedömningen var sagd att utgå från nämndens/styrelsens bidrag till stadens samlade måluppfyllelse. Följande bedömningsgrunder har använts:

Grön God (utveckling åt rätt håll/Stark trend)

     Röd Ingen (utveckling åt fel håll/ingen trend)
Gul Viss (utveckling åt rätt håll/Svag trend)

  Lila Svårbedömt


I de fall nämnden/styrelsen inte har gjort någon bedömning eller angett att målet inte ligger inom nämnden/styrelsens verksamhet har det markerats med grå färg i nedanstående figur:

                              Mål                             Stadsdelsnämnder Facknämnder 
Bolag            

Prioriterade mål


Göteborgarnas möjligheter till
delaktighet och inflytande ska öka

Öka förutsättningarna till goda livschanser
och därmed utjämna dagens skillnader

Antalet hushåll i långvarigt beroende
av försörjningsstöd ska minska

Segregationen ska brytas och
samhörigheten i staden stärkas

Skillnader mellan mäns och
kvinnors livsvillkor ska minska

Stadens verksamheter
ska vara jämställda

Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna
mellan olika socioekonomiska grupper ska minska

Barns fysiska miljö ska bli bättre


Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika
förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor

Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta
och utveckla kunskaper, förmågor och värden

Unga göteborgares möjligheter till en
rik och meningsfull fritid ska öka

Äldres inflytande ska öka


Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli
en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

2 020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha
minskat med minst 40 procent jämfört med 1990.*

Använda bostadsbyggandet till att ställa om Göteborg
till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad

Bostadsbristen ska byggas bort och
bostadsbehoven tillgodoses bättre

Allmännyttan ska behålla sin andel
av produktionen av hyresrätter

Resurshushållningen ska öka


Trafiksystemets negativa påverkan på
miljön, klimatet och hälsan ska minska

Den biologiska mångfalden ska främjas


Göteborgs företagsklimat ska förbättras
och ett hållbart näringsliv ska främjas

Sysselsättningen för grupper långt ifrån
arbetsmarknaden ska öka

Tillgängligheten till kultur ska öka


Osakliga löneskillnader mellan
män och kvinnor ska upphöra

Upphandling av tjänster med
sociala hänsyn ska öka

 
* 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthus­gaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare


Vid tolkningen av hur väl nämnder och styrelser bedömer att målen kommer att uppnås är det viktigt att väga in att olika nämnder/styrelser har olika påverkan på de olika målen. För till exempel skolans kompensatoriska mål har stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden den helt avgörande påverkan på hur väl målet uppnås och det är av mindre betydelse att flertalet facknämnder och bolagsstyrelser inte har tagit sig an målet.
Stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser har även bedömt måluppfyllelsen utifrån något olika förutsättningar. Något generaliserande finns det ett mönster att stadsdelsnämnderna har bedömt den förväntat uppnådda effekten, medan framförallt bolagsstyrelserna har bedömt om det genomförs några aktiviteter. Tydliga exempel på där det ger en stor skillnad i bedömningen är jämställdhetsmålen: ”Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska” och ”Stadens verksamheter ska vara jämställda”.
Ett annat exempel på där bedömningen har utgått från olika förutsättningar är målet ”Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra”. De flesta nämnder och styrelser bedömer att måluppfyllelsen är god och att det inte finns några osakliga skillnader inom förvaltningen/bolaget. Några förväntar sig enbart en viss måluppfyllelse och utgår istället från ett stadenperspektiv. De bedömer att de skillnader som finns mellan likvärdiga yrkesgrupper som arbetar i olika förvaltningar/bolag inte kommer att upphöra inom mandatperioden.

Sammanfattning uppdrag
I budgeten för 2015 har kommunfullmäktige gett 42 uppdrag till stadens nämnder och styrelser. En del av uppdragen ska samtliga genomföra medan en del är riktade till nämnder och/eller styrelser utifrån deras specifika verksamhetsområde. 30 av uppdragen är helt nya medan resterande har funnits med tidigare år, i vissa fall något justerade.
17 uppdrag är genomförda och tio uppdrag är till stor del eller till hälften genomförda. Tolv av uppdragen är genomförda till viss del alternativt påbörjade. Två av uppdragen har inte kunnat genomföras. Ett av uppdragen har hänförts till en pågående utredning inom utbildningsområdet.
Elva uppdrag finns även med i budget 2016 varav ett redan genomförts under 2015.

Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv
När det gäller invånarperspektivet har flertalet nämnder/styrelser genomfört uppdraget. Som planerat har flera stadsdelsnämnder arbetat tydligare med uppdraget under 2015. Fackförvaltningarna och bolagen har tagit steg framåt. Sammantaget syns en väsentlig skillnad i genomförande jämfört med 2014.
Uppdraget har genomförts ur ett personalperspektiv.

Barnfamiljer ska erbjudas ökat försörjningsstöd under högtider
Uppdraget har genomförts i samband med revideringen av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som beslutades av kommunfullmäktige i december. Hushåll med barn, som uppburit ekonomiskt bistånd under minst 10 månader, har rätt till utökat försörjningsstöd under motsvarande två valfria högtidsdagar under en 12-månadersperiod, då dagsnormen enligt riksnormen fördubblas för respektive hushåll.

Andelen kvalificerade familjehem ska öka och fungerande alternativ till institutionsplaceringar ska utarbetas
Uppdraget har inte genomförts. Ambitionen att rekrytera kvalificerade familjehem finns men den rådande personalsituationen och högt inflöde av nytillkomna ärenden omöjliggör ett långsiktigt arbete. Rekryteringen av familjehem har fördubblats 2015 vilket på sikt ökar möjligheterna att få kvalificerade familjehem

Missbruk ska förebyggas och individer ska tidigt få stöd att bryta sitt beroende
Samtliga nämnder har genomfört uppdraget.

För att sänka trösklarna till boende i -allmännyttan ska staden utreda möjligheten att sänka de ekonomiska kraven att bli hyresgäst och att dela på kontrakt, genom så kallade kompiskontrakt
Förvaltnings AB Framtiden rapporterar att arbete med uppdraget pågår. För närvarande sker en översyn av policy för uthyrning.

Skapa ett stödprogram för kvinnors organisering
Sociala Resursnämnden har genomfört uppdraget.

Staden ska starta ett projekt utifrån den modell som används i det så kallade Toleransprojektet i Kungälv
Social resursnämnd har genomfört uppdraget.

Alla verksamheter ska ha könsuppdelad statistik och göra en kartläggning av resursfördelning utifrån kön
Uppdraget har till stor del genomförts. 23 kartläggningar är gjorda varav 5 tidigare än 2015. Två pågår. Fler tar fram könsuppdelad statistik.
Ungefär hälften av nämnderna/bolagen har genomfört uppdraget ur ett medarbetarperspektiv. Flera anger att de har könsuppdelad statistik, mäter jämställdheten med verktyget Jämix och gör lönekartläggningar. Några har gjort resurskartläggning av utbildningssatsningar och nyttjande av företagshälsovård.

Alla enkelt avhjälpa hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden
Uppdraget är genomfört till viss del. Kulturnämnden och fastighetsnämnden beräknar att alla enkelt avhjälpa hinder är åtgärdade 2017. Övriga nämnder är antingen i början av åtgärdsarbetet eller i full gång. Lokalnämnden har som mål att vara klar med åtgärderna under mandatperioden.

Minska barngruppernas storlek i förskolan
Hälften av nämnderna har genomfört uppdraget. De fem stadsdelarna som inte har genomfört uppdraget uppger att de ekonomiska förutsättningarna inte har medgett att minska barngruppernas storlek. Full behovstäckning har prioriterats och dessutom saknas lokalförutsättningar samt råder brist på förskollärare.

Öka vistelsetiden i förskolan för barn till långvarigt arbetslösa
Hälften av nämnderna har genomfört uppdraget. De stadsdelar som inte har genomfört uppdraget uppger att sekretessen mellan förskola och individ- och familjeomsorgen har gjort att uppdraget inte har kunnat genomföras. Stora barngrupper har försvårat uppdraget.

Den normkritiska kompetensen hos personal ska förstärkas så att den är tillgänglig för varje förskola och skola
Flertalet stadsdelsnämnder rapporterar att de genomfört uppdraget. Två stadsdelsnämnder rapporterar att uppdraget är påbörjat och en stadsdelsnämnd att uppdraget inte är genomfört. Den stadsdel som inte genomfört uppdraget har under året gjort förberedelser men inte kommit igång med aktiviteter.

Skolan ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar
Nio stadsdelar har genomfört uppdraget. I en av stadsdelarna är uppdraget delvis genomfört
Kurser i feministiskt självförsvar har företrädesvis anordnats för eleverna i grundskolans senare årskurser.

En expertgrupp ska tillsättas för att bidra till utvecklingen av skolans verktyg baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Stadsledningskontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram indikatorer som mäter elevers förbättringar på en aggregerad nivå (skola, stadsdel och Göteborgs stad). Uppdraget innebär också att hitta verktyg för att mäta väsentliga faktorer för framgångsrik undervisning och lärande.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över lärarnas administrativa uppgifter och ta fram en handlingsplan för hur de kan minska och förenklas
Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för att minska och förenkla lärarnas administrativa arbete har påbörjats.
Förvaltningarna har tagit fram handlingsplaner för förbättring av lärarnas arbetsmiljö. Under hösten genomfördes en uppföljning (enkät) av upplevelsen av gjorda insatser i samverkan med lärarnas fackliga organisationer.  Uppdraget kvarstår även 2016 och arbetet kommer att fortsätta.

Alla skolor ska erbjuda läxhjälp och studiehjälp på och utanför skoltid och även på modersmål
Uppdraget har till stor del genomförts. Fem stadsdelsnämnder samt utbildningsnämnden anger att uppdraget är helt genomfört. Övriga stadsdelsnämnder anger att de endast delvis utfört uppdraget då de inte kunnat erbjuda studiestöd på modersmål fullt ut.

Brukare ska så långt det är möjligt ha tillgång till kontaktpersoner på sitt modersmål
Uppdraget är genomfört. En hög andel av brukarna inom hemtjänst och äldreboende har tillgång till kontaktpersonal på sitt modersmål. Det förefaller vara svårast att tillgodose kontaktpersonal på modersmål i stadsdelsnämnder där brukarna talar många olika språk. För att underlätta matchning har inventeringar av språkkompetens bland medarbetarna genomförts.

Anhörigstödet ska utredas
Utredningen har genomförts och de reviderade riktlinjerna behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2016.

Fler boendelösningarFler former av boendelösningar ska tas fram
Fastighetsnämnden har genomfört uppdraget. Nämnden har avsatt byggrätter för att skapa förutsättningar för fler bo- och byggemenskaper. Nämnden ser behov av att utveckla fler modeller för att föreningar och mindre byggherrar ska kunna delta i stadsbyggandet i större utsträckning.

En handlingsplan för att minska antalet fallskador hos brukare av hemtjänst och boende på äldreboende ska tas fram
Uppdraget är genomfört. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till en för staden övergripande handlingsplan för att minska antalet fallskador hos brukare av hemtjänst och äldreboende, vilken antogs av kommunstyrelsen i november 2015.

Utreda vilka aktiviteter som kan läggas till i pensionärskortet för kollektivtrafik
Stadsledningskontoret har utrett vilka ytterligare aktiviteter som kan läggas till pensionärskortet för kollektivtrafik. Förslaget har överlämnats till de politiska partierna för ställningstagande inför budgetarbetet för 2017.

En handlingsplan för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska tas fram
Uppdraget är genomfört. Handlingsplanen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under vintern 2016.

Utarbeta en plan för hur Göteborg långsiktigt ska bygga bort bostadsbristen
Uppdraget har inte genomförts men aktivt arbete pågår för att skapa förutsättningar för ökad bostadsproduktion. Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och trafiknämnden kommer att genomföra ett gemensamt planeringsarbete med syftet att skapa samsyn kring målet och hur respektive nämnd bidrar till målet. Fastighetsnämnden bedömer att en sammanfattande handlingsplan kan presenteras under 2016.

Fler bostäder för personer med funktionshinder ska tas fram
Uppdraget är genomfört men behoven är inte tillgodosedda. Under 2015 har 63 lägenheter producerats i bostäder med särskild service (BmSS) och 42 lägenheter har förmedlats via F100 (kommunala bostadsbolag erbjuder lägenheter till personer med funktionsnedsättning). Enligt planen för boende inom funktionshinder behöver ytterligare 300 lägenheter i BmSS skapas under perioden 2016–2018.

En långsiktig strategi för upprustning av allmännyttans bostäder ska tas fram
Uppdraget är genomfört till viss del. Förvaltnings AB Framtiden har en tioårig planering för underhåll och investeringar i fastigheterna. Dotterbolagen har tagit fram strategier som tar hänsyn till sociala och tekniska behov. Förvaltnings AB Framtiden avser även att ta fram en koncerngemensam strategi för allmännyttans upprustning som tydligt kopplas till stadens arbete med stadsutveckling.

Ett Hemlösas hus som en träff- och kontaktpunkt för hjälp och stöd åt hemlösa ska inrättas i samverkan mellan olika aktörer
Social resursförvaltning rapporterar att uppdraget är påbörjat. Planering av verksamheten pågår tillsammans med brukare och idéburen sektor och ytterligare aktörer kommer att involveras. Förvaltningen har lämnat in en verksamhetsbeskrivning till lokalförvaltningen och Higab AB och inväntar besked om lokal för verksamheten.

Inom tre år ska Förvaltnings AB Framtiden färdigställa 1 400 lägenheter per år
Förvaltnings AB Framtiden har påbörjat uppdraget och kraftsamlar för att nå målet genom att samla nyproduktionen i ett byggherrebolag. Antal markanvisningar och detaljplanestarter har stadigt ökat. Samarbetet med stadens aktörer är gott och ger förutsättningar för ökad bostadsproduktion.

Modeller för att bygga lägenheter med låg hyra ska tas fram
Uppdraget har genomförts till viss del och arbete pågår. Älvstranden Utveckling AB har genom Frihamnsprojekten tagit fram en modell där en del av hyresbeståndet ska vara lägenheter till lägre hyra. Förvaltnings AB Framtiden medverkar i arbetet. Fastighetsnämnden har utvärderat tävlingen vid Guldmyntsgatan. Utvärderingen och resultaten av modellutvecklingen i Frihamnen ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Cykeltrafik prioriterasBiltrafiken i Göteborg ska minska
Trafiknämnden har genomfört uppdraget. Investeringsprojekt har planerats och genomförts i enlighet med Trafikstrategi för en nära storstad. Det innebär att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i projekten. I exploateringsplaneringen bevakas att stadsplanering sker i samklang med trafikstrategins inriktning.

Andelen ekologisk mat ska vara minst 40 procent innan mandatperiodens slut
Uppdraget har genomförts med marginal genom att andelen ekologisk mat för staden uppgår till 45 procent. Det goda resultatet beror till stor del på att staden sedan november 2014 har ett nytt grossistavtal som innebär att konventionell mat successivt fasas ut till förmån för ekologisk mat och där bland annat endast ekologiskt kött och chark upphandlats.

Samtal ska påbörjas med Mölndals kommun och Trafikverket om att bygga en ekodukt över Söderleden
Uppdraget har genomförts. Arbete pågår inom ramen för trafikutvecklingsarbete inom Fässbergsdalen.

Handlingsplanen för att det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg ska -implementeras i staden
En ny handlingsplan har tagits fram och antagits under året. Respektive berörd organisation ansvarar nu för att arbeta in handlingsplanen i det ordinarie arbetet.

En handlingsplan för att stimulera hållbara innovationer och kreativt entreprenörskap ska tas fram
Uppdraget har till stor del genomförts. Handlingsplanen har kopplats till kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en strategi för innovationsarbetet innefattande en modell för hur staden ska jobba med innovationsprojekt. Ett första utkast har behandlats av styrgruppen för arbetet med strategin samt i stadens nybildade samordningsforum för forsknings- och innovationsfrågor. Handlingsplanen beräknas vara färdigställd för godkännande under våren 2016.

Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år
Samtliga stadsdelsförvaltningar och kulturförvaltningen har genomfört uppdraget. Kulturförvaltningen har subventionerat barns och ungas scenkonstbesök via utjämningsbidraget som ges till professionella musik-, dans- och teateraktörer inom Göteborgs fria kulturliv.

Kulturskolan ska byggas ut under två år så att kön försvinner
Uppdraget har endast till en mindre del genomförts. Alla kulturskolor har på olika sätt tagit sig an uppdraget och gjort aktiva insatser för att bereda fler elever plats. En majoritet av stadsdelsnämnderna bedömer att kön till kulturskolan är på ungefär samma nivå som tidigare år. Lokalfrågan är den enskilt största utmaningen för kulturskolan. Behov finns också av översyn av mål och taxor för kulturskolan och El Sistema.

Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal
Uppdraget har endast genomförts till en del. Uppdraget har funnits under ett antal år och andelen tid utförd av timavlönade har successivt minskat, dock har på övergripande nivå ingen minskning skett 2015, andelen uppgick till 7,3 procent. Både minskningar och ökningar har skett inom stadsdelarnas olika verksamheter som tagit ut varandra på totalnivån. Arbetet med att minska andelen fortsätter.

Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå. En handlingsplan ska tas fram.
Uppdraget att ta fram en handlingsplan för att öka andelen chefer födda utanför Norden har genomförts. Aktiviteter genomförs både på kommuncentral och på förvaltningslokal nivå. På kommuntotalen har andelen chefer födda utanför Norden ökat från 5,5 till 6,3 procent.
Uppdraget att öka andelen kvinnor på chefsnivå är för de flesta nämnder och bolag genomfört sedan tidigare. Könsfördelningen är jämställd på övergripande nivå, trots att några nämnder och bolag har en något lägre andel bland chefer.

Lönenivåerna för de högsta cheferna ska hållas tillbaka och skillnaderna mellan högsta och lägsta lön ska minska
Uppdraget har inte genomförts. Löneökningarna i löneöversynen för de högsta lönerna var procentuellt lägre än för låga löner, men nominellt har det inte inneburit minskad löneskillnad mellan högsta och lägsta lön. Lönesättningen vid nyrekrytering har även inneburit att en minskning inte varit möjlig.

Staden ska arbeta vidare med projektet för arbetstidsförkortning under 2015–2016
Uppdraget har genomförts. Projekt med 6-timmarsdag inom ett äldreboende i Västra Hisingen har startat och förlängts till och med 2016.

Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster liksom möjlighet till deltid
Cirka hälften av nämnder/bolag har genomfört uppdraget att erbjuda heltidstjänster. För övriga är det genomfört i högre grad än föregående år. Att genomföra det fullt ut inom förskolan och för nattpersonal återstår. Andelen av tillsvidareanställda med heltid är 92 procent. Möjligheten till deltid har under året stärkts genom nya anvisningar för beviljande av tjänstledighet.

En modell för att jämställdhetsberäkna investeringar ska tas fram och implementeras
I de investerande nämndernas och bolagens underlag inför budget 2017 har arbetet med att jämställdhetsberäkna investeringsprojekten påbörjats. Verksamheterna har kommit olika långt i sina analyser och modeller och arbete behöver utvecklas vidare under kommande planperiod.

Under 2015 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med social hänsyn
Uppdraget har endast genomförts till en del av nämnder och bolag. Orsak till att uppdraget inte kunnat genomföras är att det inte har utförts några tjänsteupphandlingar eller att nämnder/bolag inte har sådana typer av upphandlingar utan mestadel avropar ramavtal. En annan orsak är att genomförda upphandlingar är för små för att omfatta sociala hänsynskrav, utifrån exempelvis volym eller avtalstid.