Not 5 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventariermkr

Immate-
riella till-
gångar

Verk-
samhets-
fastig-
heter

Fastig-
heter för
affärs-
verk-
samhet

Publika
fastig-
heter

Mark-
reserver
o övriga
fastig-
heter

Påg ny-
anlägg-
ningar

Maskiner,
inventarier
tekn anl,
fordon,
konst

Summa

Anskaffningsvärde

73

15 420

3 574

6 214

2 166

2 555

1 657

31 659

Ack avskrivningar

–35

–6 123

–1 868

–3 311

–453

–1 344

–13 134

Ack nedskrivningar

–29

–26

–2

–57

Ingående bokfört värde

9

9 271

1 706

2 901

1 713

2 555

313

18 468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets nettoinvesteringar

6

646

437

147

5

1 176

45

2 462

Årets försäljning/utrangeringar

–6

–4

–10

Årets avskrivningar

–5

–565

–91

–180

–23

0

–38

–902

Årets nedskrivningar

–2

–2

Omklassificeringar/överföringar

–7

–6

–11

–1

3

–22

Utgående bokfört värde

10

9 339

2 052

2 860

1 680

3 730

323

19 994Till Noter – kommunen