Not 17 Borgensförbindelser

mkr

2014

   2015

(Avser lån och pensionsåtaganden)

 

 

Göteborgs Hamn AB

777

527

Göteborg Energi AB

234

236

Higab AB

1 197

1 197

Göteborgs Stadshus AB

1 050

1 526

Övriga bolag

352

345

Summa borgensförbindelser egna bolag

3 610

3 831

 

 

 

Övriga borgensförbindelser

 

 

Småhus – statliga bostadslån

4

3

Stiftelser

560

503

Föreningar

190

178

Övrigt

45

53

Summa borgensförbindelser externt

799

737

 

 

 

Summa borgensförbindelser

4 409

4 568

 
Göteborgs Stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av ­Göteborgs Stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommun­invest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 621 mkr och totala tillgångar till 319 574 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 7 249 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 7 063 mkr.


Till Noter – kommunen