Not 19 Framtida leasingkostnader

mkr

2014

2015

Operationella leasingavtal

 

 

Årets betalda leasingavgifter

504

524

 

 

 

Avtalade framtida leasingavgifter

 

 

Med förfall inom 1 år

268

268

Med förfall mellan 1–5 år

447

534

Med förfall senare än 5 år

134

139Till Noter – kommunen