Not 12 Eget kapital

mkr

2014

2015

Ingående eget kapital

18 018

18 410

Årets resultat

392

824

Utgående eget kapital

18 410

19 234

 

 

 

Uppdelning av eget kapital

 

 

Resultatutjämningsreserv

549

657

Övrigt eget kapital

17 861

18 577

Utgående eget kapital

18 410

19 234Till Noter – kommunen