Not 10 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

mkr

2014

   2015

Förråd och lager

20

21

Exploateringsfastigheter

293

486

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter

313

507

 

 

 

Exploateringsfastigheter ingående värde

210

293

Årets utgifter

154

171

Uttag bokfört värde

–71

–10

Omklassificering/omvärdering

0

32

Summa exploateringsfastigheter

293

486Till Noter – kommunen