Not 16 Kortfristiga skulder

mkr

2014

2015

Skulder till banker, kreditinstitut m fl

8 166

7 525

Skulder till koncernföretag

1 726

1 952

Leverantörsskulder

1 598

1 802

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter*

3 848

3 601

Personalens skatter

234

260

Övriga kortfristiga skulder

134

154

Summa kortfristiga skulder

15 706

15 294


* Här ingår 12/13-delar, 340 mkr, av statsbidrag på 368 mkr för flyktingsituationen.


Till Noter – kommunen