Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

mkr

2014

     2015

Aktier och andelar

9 484

9 800

Övriga långfristiga fordringar

18 451

18 277

Summa finansiella anläggningstillgångar

27 935

28 077

 

 

 

Aktier och andelar

 

 

Göteborgs Stadshus AB

9 451

9 451

Intressebolag

1

1

Kommuninvest

17

336

Övriga bolag, bostadsrätter och grundfondskapital stiftelser

15

12

Summa aktier och andelar

9 484

9 800Till Noter – kommunen