Not 11 Kortfristiga fordringar

mkr

2014

2015

Kortfristiga fordringar koncernföretag

7 245

8 521

Kundfordringar

534

536

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

1 101

1 087

Fordran moms

238

262

Fordringar hos staten

358

194

Övriga kortfristiga fordringar

430

475

Summa kortfristiga fordringar

9 906

11 075Till Noter – kommunen