Not 13 Avsättningar för pensioner

mkr

2014

   2015

Förmånsbestämd ålderspension

1 780

1 904

Avtalspension, visstidspension m m

36

36

Löneskatt

440

470

Summa pensionsavsättningar

2 256

2 410

 

 

 

Avsättningens förändring över året

 

 

Ingående avsättning

2 114

2 256

Nya förpliktelser under året

192

202

   varav nyintjänad pension

169

170

   varav ränte- och basbeloppsuppräkning

23

31

   varav ändring av försäkringstekniska grunder

1

–1

   varav pension till efterlevande

6

5

   varav övrigt

–6

–3

Årets utbetalningar

–79

–78

Årets förändring särskild löneskatt

28

30

Summa pensionsavsättningar

2 256

2 410

 

 

 

Aktualiseringsgrad %

100

100

 

Till Noter – kommunen