Not 14 Övriga avsättningar

mkr

2014

   2015

Avsatt för återställande av deponi (1)

 

 

Redovisat värde vid årets början

34

32

Periodens avsättningar

Ianspråktagna avsättningar

–2

–6

Outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättning

32

26

 

 

 

Avsatt för Västsvenska paketet (2)

 

 

Redovisat värde vid årets början

32

5

Periodens avsättningar

Ianspråktagna avsättningar

–27

Outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättning

5

5

 

 

 

Avsatt för Västsvenska paketet: marknyttor (3)

 

Redovisat värde vid årets början

421

420

Periodens avsättningar

Ianspråktagna avsättningar

–1

Outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättning

420

420

 

 

 

Avsatt för utbyggnad av E20, medfinansiering (4)

 

Redovisat värde vid årets början

40

Periodens avsättningar

40

Ianspråktagna avsättningar

Outnyttjade belopp som återförts

–2

Utgående avsättning

40

38

 

 

 

Avsatt för nedsänkning av E45, medfinansiering (5)

 

Redovisat värde vid årets början

394

Periodens avsättningar

413

Ianspråktagna avsättningar

–19

—14

Outnyttjade belopp som återförts

–34

Utgående avsättning

394

346

 

 

 

Avsatt för Götalandsbanan, medfinansiering (6)

 

Redovisat värde vid årets början

19

Periodens avsättningar

20

Ianspråktagna avsättningar

–1

–19

Outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättning

19

0

 

 

 

Avsatt för övriga infrastrukturåtgärder (7)

 

Redovisat värde vid årets början

22

12

Periodens avsättningar

Ianspråktagna avsättningar

–10

Outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättning

12

12

 

 

 

Avsatt för Utvecklingsfond (8)

 

 

Redovisat värde vid årets början

373

270

Periodens avsättningar

Ianspråktagande avsättningar

–03

–120

Outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättning

270

150

 

 

 

Övriga avsättningar (9)

 

 

Redovisat värde vid årets början

18

20

Periodens avsättningar

5

53

Ianspråktagna avsättningar

–1

–3

Outnyttjade belopp som återförts

–2

–10

Utgående avsättning

20

60

 

 

 

 

 

 

Summa ingående balans

900

1 212

Summa periodens avsättningar

478

53

Summa ianspråktaget

–164

–162

Summa outnyttjade belopp som återförts

–2

–46

Summa utgående balans

1 212

1 057


1. 
Kretslopp och vattennämnden ansvarar för miljöskyddsåtgärder på nedlagda deponier inom Göteborgs Stad. Totalt avser avsättningen 17 stycken nedlagda deponier varav avsättningen för Brudaremossen står för cirka 50 procent. Brudaremossen ligger inom Delsjöarnas vattenskyddsområde och även andra av de nedlagda deponierna ligger inom områden med höga naturvärden. Vid vissa av deponierna finns risk för påverkan på enskilda dricksvattentäkter. Utredning och beräkning av Brudaremossens avsättning gjordes under 2010 och visar bland annat att de förebyggande åtgärder som vidtagits markant har minskat riskerna. Det råder alltjämt en osäkerhet kring avsättningens storlek då återställningsbehovet förändras över tid. Detta kan avse förändringar i miljön men också olika tekniska lösningar. Under 2015 har en utredning avseende Brudaremossens lakvatten genomförts och den pekar på att permanenta åtgärder för att rena lakvattnet kommer att behöva genomföras. Förbättringsarbeten pågår fortlöpande på samtliga deponier.

2. 
Kommunen har under 2010 slutit avtal kring medfinansiering av infrastrukturåtgärder inom ramen för Västsvenska paketet. Beloppet är indexuppräknat med 0 (0) mkr.

3. 
400 mkr avser marknyttor inom ramen för Västsvenska paketet. Dessa har tagits upp i kommunens resultat- och balansräkning under 2011. Beloppet är indexuppräknat med 0 (0) mkr.

4. 
Kommunen har under 2014 slutit avtal om medfinansiering för utbyggnad av E20. Beloppet är indexuppräknat. Avtalet är ett underavtal mellan Göteborgsregionens Kommunalförbund och Göteborgs Stad. I huvudavtalet representeras Göteborgs Stad av Göteborgsregionens Kommunalförbund. Under 2015 beror förändringen på negativ indexering.

5. 
Kommunen har under 2014 slutit avtal om medfinansiering för bland annat nedsänkning av E45 och ny bro över Götaleden. Beloppet är indexuppräknat med 54 (-6) mkr. Under 2015 beror förändringen på negativ indexering samt att en justerad beräkning av grundavsättningen med 28,6 mkr.


6. 
Kommunen har under 2014 slutit avtal om medfinansiering för utredning av utbyggnad för Götalandsbanan. Beloppet är indexuppräknat. Under 2015 är avsättningen i sin helhet ianspråktagen och det kvarstår endast en mindre summa av indexeringen.

7. 
Avser kvarvarande åtaganden för Götatunneln, samt tidigareläggande av vissa investeringar för att förbättra kollektivtrafiken inom delar av Göteborgs Stad.

8. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-06 att inrätta en utvecklingsfond på 400 mkr för framtida satsningar inom framför allt den sociala dimensionen. Fondens medel ska inte ersätta nämndernas ordinarie ansvar utan främst användas för att hantera gemensamma problem som nämnderna rimligen inte kan klara inom ordinarie budget. Upplösning av fonden ska enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas som jämförelsestörande poster i respektive års resultaträkning. Fonden har i balansräkningen redovisats som avsättning. Den uppfyller inte de kriterier som rekommendation, RKR 10.2 om avsättningar ställer som krav på en avsättning.

9. 
Övriga avsättningar avser förväntade skadestånd samt ej reglerade investeringsbidrag till föreningar och stiftelser.


Till Noter – kommunen