Not 2 Verksamhetens kostnader

mkr

2014

2015

Löner och sociala avgifter

–15 606

–16 638

Pensionskostnader

–1 496

–1 576

Ekonomiskt bistånd

–1 182

–1 146

Lokal- och markhyra, fastighetsservice

–1 138

–1 223

Entreprenad och köp av verksamhet

–8 331

–9 251

Bränsle, energi, vatten m m

–377

–378

Förbrukningsmaterial och reparationer

–889

–949

Exploateringskostnader

–70

–55

Leasingkostnader

–504

–524

Realisationsförluster och utrangeringar

–14

–6

Övriga verksamhetskostnader

–2 623

–2 682

Summa verksamhetens kostnader

–32 230

–34 428


 
Till Noter – kommunen