Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar

mkr

2014

  2015

Avskrivningar immateriella tillgångar

–5

–5

Avskrivningar byggnader och anläggningar

–820

–859

Avskrivningar maskiner och inventarier

–41

–38

Nedskrivningar

–2

Summa avskrivningar och nedskrivningar

–866

–904

 

Till Noter – kommunen