Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

a) Finansiella intäkter och kostnader

mkr

2014

   2015

Finansiella intäkter

 

 

Ränteintäkter

258

9

Ränteintäkter från dotterbolag

619

429

Resultat från aktier och andelar (inkl utdelning)

229

9

Övriga finansiella intäkter

15

33

Summa finansiella intäkter

1 121

480

 

 

 

Finansiella kostnader

 

 

Räntekostnader

–945

–513

Ränta på pensionsavsättningar

–26

–28

Övriga finansiella kostnader

–26

–28

Summa finansiella kostnader

–997

–569

 

 

 

Finansnetto

124

–89

 

 

 

b) Marknadsvärde ränteswappar

 

 

mkr

 

 

Säkrad låneskuld

2 868

3 808

Marknadsvärde ränteswappar

–229

–171

 

 

 

Säkrad skuld i utländsk valuta

3 178

3 865

Cross currency swappar*

–78

–232


* Avser hela skulden.


Till Noter – kommunen