Not 1 Verksamhetens intäkter

mkr

2014

     2015

Avgifter

2 125

2 273

Hyror och arrenden

1 188

1 213

Statsbidrag*

1 643

2 264

EU-bidrag

41

15

Övriga bidrag

232

233

Aktiverat arbete

89

103

Försäljning verksamhet och entreprenader

1 930

2 098

Exploateringsintäkter

175

441

Realisationsvinster

36

59

Övriga intäkter

309

296

Summa verksamhetens intäkter

7 768

8 995

 
* Här ingår 1/13-del, 28 mkr, av statsbidrag på 368 mkr för flyktingsituationen.

 
Till Noter – kommunen