Noter

» 1 Verksamhetens intäkter

» 2 Verksamhetens kostnader

» 3 Jämförelsestörande poster

» 4 Avskrivningar och nedskrivningar

» 5 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier

» 6 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning med mera

» 7 Finansiella intäkter och kostnader

» 8 Finansiella anläggningstillgångar

» 9 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

» 10 Kortfristiga fordringar

» 11 Eget kapital

» 12 Avsättningar för pensioner

» 13 Övriga avsättningar

» 14 Långfristiga skulder

» 15 Kortfristiga skulder

» 16 Borgensförbindelser

» 17 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

» 18 Leasingkostnader

» 19 Effekter på jämförelseår 2015 till följd av ändrade redovisningsprinciper