Not 3 Jämförelsestörande poster

 

   Kommunen

   Sammanställd
    redovisning

Belopp i mnkr

     2015

     2016

     2015

     2016

Återbetalning av AFA Fora

171

176

Upplösning, avsättning och återbetalning infrastruktur

28

29

Återföring utvecklingsfond

120

106

120

106

Summa jämförelsestörande intäkter

319

106

325

106

         

Kostnad för bidrag till statlig infrastruktur

Indexering för bidrag statlig infrastruktur

Förändrad diskonteringsränta

Användning utvecklingsfond

–120

–106

–120

–106

Summa jämförelsestörande kostnader

–120

–106

–120

–106

         

Summa jämförelsestörande poster

199

0

205

0Till Noter