Trafik

Planering och genomförande av Västsvenska paketet och andra stora infrastrukturprojekt har fortsatt i hög takt. Ny järnvägsbro är invigd och planerna på en linbana i Göteborg har blivit allt mer konkreta. Nödvändiga beslut för byggstart av Hisingsbron är tagna. Kollektivtrafikresandet har ökat men det har också biltrafiken.

En fungerande stad under byggtiden
Nu märks arbetet med Västsvenska paketet och andra infrastrukturprojekt ordentligt i staden. Den nya järnvägsbron vid Marieholm invigdes. Byggandet av Marieholmstunneln fortsatte. Vid centralstationsområdet pågår arbetet med att förbereda för en ny Hisingsbro och nedsänkning och överdäckning av Götaleden.
Men byggandet handlade också om den befintliga staden. Under våren genomfördes en upprustning av den nedre delen av Götaplatsen. Under sommaren upprepades försöket från 2015 att göra om Tredje Långgatan till gågata.

Idéer för framtidens kollektivtrafik
Ett förslag till målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 har varit på en remiss. Efter revideringar kommer målbilden att beslutas bland annat av Göteborgs kommunfullmäktige och regionfullmäktige VGR.
Planeringen har fortsatt för en linbana över älven från Järntorget till Lindholmen och vidare till Wieselgrensplatsen med sikte på att ha den klar till 400-årsjubiléet 2021.
 
Stat och kommun i samverkan för bättre kollektivtrafik
Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att arbeta fram överenskommelser för att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Uppdraget innefattar också att möjliggöra snabb utbyggnad av nya stambanor i form av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg.
Förhandlingarna för avtalen kring utbyggnad av nya stambanor och åtgärder i storstadsregionerna inleddes under februari 2016. En slutrapport ska lämnas till regeringen senast i december 2017.
För att bidra till hållbara transporter i städer finns stadsmiljöavtal där staten bidrar. Satsningen omfattar främst investeringar i anläggningar för kollektivtrafik. Under 2016 har Göteborgs Stad fått bidrag beviljat för kollektivtrafikåtgärder vid Svingeln.
Regeringen har beslutat om en infrastrukturproposition, som innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. Regeringen förväntas inom kort besluta om direktiv för åtgärdsplaneringen. Göteborgs Stad deltar i åtgärdsplaneringen genom samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och VGR.

Allt fler reser mer
På några års sikt har resor med kollektivtrafik och cykel ökat medan resorna med bil har minskat. Jämfört med 2015 ökade dock bilresandet med 1,3 procent. Ökningarna med bil följde den nationella utvecklingen och hör samman med bättre konjunktur och billigare bensin. Kollektivtrafiken hade en kraftig ökning. Resorna med buss ökade med 8,3 procent, med båt 4,2 procent och med spårvagn 5,2 procent. Cykeltrafiken var i stort sett oförändrad.
Knappt en fjärdedel av alla lätta fordon i Göteborgstrafiken var miljöfordon. I stadens egen flotta av lätta fordon var 91 procent miljöfordon.

Leveranser av spårvagnar
Leverantören av spårvagn M32 har inte åtgärdat sin bristande leverans och därför beslöt Göteborgs Stad att inleda ett rättsligt förfarande. Ett intensivt arbete med att få spårvagn M32 i trafikdugligt skick har genomförts. En tydlig förbättring av vagntillgången har skett.
Upphandling av ny spårvagn M33 har genomförts. Avtalet omfattar 40 spårvagnar med möjlighet till köp av ytterligare 60 vagnar.

Sommarlovskort
För 2016 gjorde staden ett tillköp av sommarlovskort för skolungdomar i årskurs 6–9 i grundskolan och gymnasiets årskurs 1–2. Sommarlovskorten ger skol-ung-domarna lika möjligheter att resa kollektivt i staden och regionen och de kan lära känna sin stad och omgivningarna på egna villkor.

Cykelprogrammet rullade på
Cykelvägnätet har byggts ut med tre kilometer och kvaliteten höjts på vissa platser för att erbjuda bättre och säkrare framkomlighet. Antalet cykelställ ökade med 400 och är nu uppe i 11 000 platser.
Antalet resor med Styr & Ställ har för första gången minskat. 666 000 resor gjordes totalt vilket är ungefär samma som 2014. Påverkan av byggarbeten kan ha lett till färre resor.
Av göteborgarna ansåg 42 procent att Göteborg är en cykelvänlig stad. Detta värde har varit relativt stabilt sedan 2008 när vi började mäta, men det är en viss nedgång 2016 jämfört med 2015.

Bilen har fått sladd
Intresset för elfordon är stort. Under året har Göteborg fått 14 nya snabbladdningsstationer för elbilar. Som en del i att öka användningen av miljöanpassade fordon samverkar Göteborgs Stad med Volvo Cars i deras test av eldrivna bilar.
I Göteborg pågår ElectriCity där industri, forskning och samhälle utvecklar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. På linje 55 mellan Chalmers och Lindholmen kan du åka med tysta, avgasfria bussar som vid ändhållplatserna hämtar upp passagerare inomhus och som drivs med förnybar el.

Pendelparkeringar planeras
Pendelparkeringar vid hållplatserna Storås och Olofstorp västra tillkom. Projektering pågår av fler parkeringar. Brist på tillgänglig mark har gjort att staden har hyrt parkeringsplatser vid Amhult Resecentrum och Radiomotet.

Statistik för säkerhets skull
Göteborg arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet genom fysiska åtgärder för att förbättra säkerheten på stadens vägar och genom att förbättra och utveckla stadens analys av trafiksäkerheten.
Statistik visar att den nedåtgående trenden avseende döda och skadade i trafiken har brutits sedan några år tillbaka. En stor del av ökningen av skadade de senaste åren beror dock på en ökad rapporteringsgrad.

Minskat resande med Färdtjänsten
Antalet färdtjänstresor har minskat istället för att öka som förväntat. Det utfördes drygt 800 000 färdtjänstresor vilket är 16 000 färre än året innan. Av resorna var 26 procent med flexlinjerna.
Det är de resenärer som reser allra mest som har ändrat sitt resande. Gruppen har blivit mindre och gör färre resor i genomsnitt. En orsak till förändringen är sannolikt att möjligheten att ansöka om extra resor togs bort inför 2016.
Från 1 december 2016 har en ny modell för tilldelning av extraresor införts.

Framtidsfrågor

• Bygga en nära storstad med hållbar ­trafiksituation
• Utveckla kollektivtrafik och förbättra för ­cyklisterna
• Skapa nya lösningar för framtidens resande