Sponsring

Genom sponsring bidrar Göteborgs Stad till aktiviteter som ligger utanför stadens kommunala uppdrag men som ändå förväntas ge positiva effekter i form av ett gott samhällsklimat, goda levnadsförutsättningar för medborgarna och en stärkt image för staden.

Genomgång av stadens sponsringsåtaganden
För att säkerställa en enhetlig definition och tillämpning av regelverket om sponsring inom staden antog kommunfullmäktige i mars 2013 en policy och riktlinjer för sponsring i Göteborgs Stad. För att få en heltäckande bild av stadens sponsringsverksamhet och förbättrade möjligheter till samordning och kontroll beslutades samtidigt att varje nämnd och styrelse årligen ska upprätta en förteckning över samtliga sponsringsåtaganden som beslutats på nämnd- eller styrelsenivå. Uppgifterna nedan grundar sig på de uppgifter som rapporterats av nämnder och bolag angående sponsringsåtaganden som varit gällande hela eller delar av år 2016.

Vad är sponsring?
Enligt Göteborgs Stads policy definieras sponsring som ett frivilligt affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter där den ena (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och där den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet. Om det inte finns något krav på motprestation är det inte fråga om sponsring. Sponsring får inte ha som huvudsakligt syfte att ekonomiskt stödja ett visst företag eller en viss organisation. Det finns också en viktig skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring, det vill säga reklam. För att anses som sponsring ska exponeringen endast innehålla uppgift om vem som står bakom sponsringen, till exempel sponsorns namn, varumärke eller tjänster.

Bolag
Lisebergs AB har sponsringsåtaganden om totalt 12 mnkr, huvudsakligen avseende fria entréer vid sportevenemang. Göteborgs Energi AB har åtaganden om 4,5 mnkr fördelat på tio avtal. Förvaltnings AB -Framtiden har redovisat åtaganden om 3,4 mnkr fördelat på Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Göteborgs Hamn AB har utgett 2,9 mnkr i sponsring till Göteborgs-operan, Näringslivsgruppen och Framtida Transporter samt i övrigt stöd och juldonationer. Higab har sponsringsåtaganden om 2,2 mnkr fördelat på Göteborgs-lokaler, Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB. Göteborgs Spårvägar AB redovisar ett belopp om 600 tkr och Renova AB redovisar tre sponsringsåtaganden om 400 tkr. Got Event AB har lämnat sponsring med 100 tkr. Grefab har två åtaganden om totalt 60 tkr.

Nämnder
Kommunledningen har under 2016 utgett 134 tkr i sponsring till Föreningen Grävande Journalisters (FGJ) Grävseminarium.
Göteborgs Stads stadsdelsnämnder har inga sponsringsåtaganden.
Vad gäller facknämnderna har park- och naturnämnden ett femårigt sponsoravtal upprättat 2013 med Göteborg Energi AB gällande en eldriven båt för renhållning av kanalerna. Kulturnämnden är mottagare av sponsring till utställningen Musiklivet Göteborg 1955–2018.

Sammanfattning
Stadens bolag står för merparten av sponsringsåtagandena. Dessa har minskat betydligt jämfört med förra året vilket till största del beror på att Volvo Ocean Race sponsrades år 2015. Övriga åtaganden är i stort sett oförändrade och rör sig till stor del om ändamål som är kopplade till ungdomar, idrott eller kultur och större publika evenemang, till exempel Gothia Cup, Göteborgsvarvet och Julstaden. Medvetenheten om den existerande policyn är hög. Totalt uppgår de rapporterade sponsringsåtagandena för staden år 2016 till 26 mnkr, jämfört med 39 mnkr år 2015.