Resultaträkning

 

 

   Kommunen

   Sammanställd
   redovisning

Belopp i mnkr

Not

2015

2016

2015

2016

  Verksamhetens intäkter

1

8 995

10 328

23 206

26 088

  Verksamhetens kostnader

2, 17

–34 166

–36 963

–43 710

–47 437

  Jämförelsestörande poster

3

199

0

205

0

  Avskrivningar och nedskrivningar

4, 5

–1 152

–1 227

–4 990

–4 052

Verksamhetens nettokostnader

 

–26 124

–27 862

–25 289

–25 401

           

  Skatteintäkter

6

23 635

25 109

23 635

25 109

  Kommunalekonomisk utjämning mm

6

3 416

3 847

3 416

3 847

  Finansiella intäkter

7

480

406

486

147

  Finansiella kostnader

7

–583

–562

–1 042

–1 028

  Jämförelsestörande finansiella poster

 

Resultat efter finansiella poster

 

824

938

1 206

2 675

           

  Extraordinära intäkter

 

  Extraordinära kostnader

 

  Aktuell och uppskjuten skatt

 

–49

–331

  Minoritetsandel

 

24

–21

Årets resultat

 

824

938

1 181

2 323


Jämförelsetal för kommunen 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendationer 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal från och med 2016. Se not 19.

Jämförelsetal för sammanställd redovisning 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning, 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser, 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar samt 19 Nedskrivningar från och med 2016. Se not 19.

Kommunens balanskravsutredning

Belopp i mnkr

     2014

     2015

     2016

Årets resultat

392

824

938

  Avgår samtliga realisationsvinster

–392

–445

–436

  Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

     

  Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

     

  Orealiserade förluster i värdepapper

     

  Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

     

Årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR

0

379

502

       

  Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

 

–108

–212

  Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)

     

Årets balanskravsresultat efter avsättning till RUR

0

271

290