Not 2 Verksamhetens kostnader

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

Löner och sociala avgifter

–16 638

–17 984

–20 298

–21 744

Pensionskostnader

–1 576

–1 601

–2 000

–2 040

Övriga personalkostnader

–107

–118

Ekonomiskt bistånd

–1 146

–1 083

–1 146

–1 083

Lokalkostnader

–1 223

–1 039

–635

–828

Entreprenad och köp av verksamhet

–9 251

–10 558

–9 074

–9 844

Bränsle, energi, vatten mm

–378

–367

–3 446

–3 563

Förbrukningsmaterial och reparationer

–949

–1 018

–1 632

–1 724

Leasingkostnader

–262

–297

–181

–182

Exploateringskostnader

–55

–221

–51

–221

Realisationsförluster och utrangeringar

–6

–8

–159

–358

Övriga verksamhetskostnader

–2 682

–2 787

–4 981

–5 732

Summa verksamhetens kostnader

–34 166

–36 963

–43 710

–47 437


* Jämförelsetal för kommunen 2015 har justerats som en effekt av ökad tillämpning av RKR:s rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal från och med 2016. Se not 19.


Till Noter