Kassaflödesanalys

 

     Kommunen

   Sammanställd
   redovisning

Belopp i mnkr

2015

2016

2015

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

       

  Resultat före finansiella poster

928

1 087

1 810

3 667

  Justering för ej likvidpåverkande poster

1 134

1 315

5 268

4 523

  Erhållen/erlagd ränta

–104

–148

–1 007

–983

  Betald skatt

–69

–23

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital

     1 958

     2 254

     6 002

     7 184

         

  Ökning (–) / minskning (+) kortfristiga fordringar

–1 169

–806

–855

–611

  Ökning (–) / minskning (+) förråd och lager

–2

–3

–72

29

  Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder

3

436

628

635

Kassaflöde från den löpande verksamheten

790

1 881

5 703

7 237

         

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

       

  Investering i immateriella anläggningstillgångar

–6

–10

–57

–51

  Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

0

3

0

  Investering i materiella anläggningstillgångar

–2 384

–2 910

–6 031

–7 594

  Försäljning av materiella anläggningstillgångar

59

77

578

303

  Investering i finansiella anläggningstillgångar

–318

–324

–421

  Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

11

493

479

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–2 638

–2 843

–5 338

–7 284

         

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

       

  Nyupptagna lån

7 955

7 072

8 431

7 322

  Amortering av långfristiga skulder*

–5 347

–4 090

–7 848

–6 282

  Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder

–416

110

–436

–653

  Ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar

174

–2 404

–3

–243

  Utdelning/aktieägartillskott

23

–13

  Minskning av avsättning på grund av utbetalning

–207

–239

–204

–466

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 159

449

–37

–335

         

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

–33

–25

–33

–25

Årets kassaflöde

278

–538

295

–407

         

Likvida medel vid årets början

1 110

1 388

1 432

1 727

Likvida medel vid årets slut

1 388

850

1 727

1 320

         
         

SPECIFIKATION AV EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER

       

  Av- och nedskrivningar

904

942

4 996

4 058

  Avsättningar – nya och upplösta

239

228

236

899

  Övriga ej likvidpåverkande poster

–9

145

36

–434

Summa ej likvidpåverkande poster

1 134

1 315

5 268

4 523

 
* Avser amortering av både långfristiga och kortfristiga skulder.

Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den ­löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året.
Kassaflödet från den löpande verksamheten har beräknats via indirekt metod. Årets resultat före ­finansiella poster exklusive realisationsvinster/-förluster samt återläggning av ej likvidpåverkande poster i form av avskrivningar, avsättningar etcetera har justerats med årets förändring i rörelsekapital (lager, kortfristiga rörelsefordringar och -skulder). Detta flöde är för kommunen 1 881 mnkr respektive 7 237 mnkr i den sammanställda redovisningen.
Kassaflödet inom investeringsverksamheten (likviditetspåverkan avseende förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar) uppgår för kommunens del till –2 843 respektive –7 284 mnkr i sammanställd ­redovisning.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten har ökat med 449 mnkr i kommunen. I den sammanställda redovisningen har flödet totalt sett minskat, –335 mnkr. Låneskuldens del har ökat med totalt 387 mnkr, men den totala minskningen beror på att övriga poster uppvisar en minskning främst på grund av utbetalda avsättningar.
Årets kassaflöde (förändring av likvida medel) är ­negativt både sett till kommunen och den sammanställda redovisningen, –538 respektive –407 mnkr. Detta är en medveten strategi då effekten av marknadens negativa ränta ger en kostnad för att ha bank­tillgodohavanden.