Facknämnder – ekonomiskt utfall

Göteborgs Stads tjugotal facknämnder bedriver verksamhet inom ett flertal områden av olika karaktär. Här hanteras bland annat frågor kring stadsutveckling, kretslopp, bebyggelse, trafik, men även kultur, utbildning, medborgarservice och olika former av interna stödfunktioner.

Ekonomiskt utfall
Facknämnderna redovisade sammantaget ett resultat för 2016 på 145 mnkr, vilket var 161 mnkr högre än budget för året. Jämfört med 2015 var resultatet 16,5 mnkr lägre. Facknämndernas egna kapital uppgick vid årsskiftet till 541 mnkr.
Totalt redovisade facknämnderna driftskostnader på 16,5 mdkr för 2016, vilket var 1,2 mdkr högre än 2015. Flertalet av facknämndernas uppdrag har växt år efter år och därmed kostnaderna. Under 2016 tillkom dessutom uppdrag kopplat till flyktingmottagande.
Facknämnderna finansieras till två tredjedelar av intäkter från tjänster utförda åt annan nämnd eller bolag inom Göteborgs Stad eller genom externa intäkter, totalt 11,2 mdkr under året. En tredjedel finansieras genom kommunbidrag, skatteintäkter, som uppgick till 5,5 mdkr.
Flera facknämnder visade positiva resultat jämfört med budget. Utbildningsnämndens avvikelse berodde på att antalet elever blev 200 färre än vad som antagits i planeringen innan sommaren och därmed blev kostnaderna lägre. Detta i kombination med statsbidrag och extra tillskott för arbetet med nyanlända gav ett stort överskott. Planerade investeringar inom framför allt trafiknämnden har inte genomförts som planerat, vilket gav lägre kapitaltjänstkostnader. Flertalet nämnder har haft vakanta tjänster som det tagit tid att tillsätta, delvis på grund av kompetensbrist på marknaden. Generellt har en del satsningar i budget tagit längre tid att verkställa än planerat, varför kostnaderna under året blev lägre än budgeterat.

Investeringar
Nämndernas investeringsutfall uppgick för år 2016 till 2,5 mdkr vilket innebar en ökning med 0,3 mdkr jämfört med föregående år. Nämndernas budgeterade investeringsutrymme för 2016 uppgick till 4,6 mdkr. Investeringarna har därmed inte genomförts i den takt som planerats. Flera stora investeringar har skjutits fram i tiden och kommer istället att belasta kommande år. Större investeringar under året utgörs bland annat av investeringar i förskolor och grundskolor, investeringar som en följd av Västsvenska paketet samt investeringar inom vatten och avlopp. Lokalnämnden och trafiknämnden står för merparten av årets investeringar.

Översyn av facknämndsorganisationen och utökat förvaltningsuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade i december om en fortsatt inriktning för översynen av stadens facknämndsorganisation. Organisation och uppdrag ses över för att om möjligt finna bättre sätt att organisera verksamheterna. Några facknämnder har överlappande uppdrag och behov av stärkt samarbete.
Under året fattade kommunfullmäktige beslut om att överföra överförmyndarnämndens förvaltning till nämnden för konsument- och medborgarservice med start 2017. Beslut togs även om att från 2017 ändra organisationsform från bolag till nämnd för inköps- och upphandlingsfrågorna.

Framtidsbedömning
Stadens visioner och mål för stadsutveckling, bostadsbyggande och trafikutveckling är omfattande. Många nämnder ser att de inte har tillräckliga resurser för att verkställa allt som planeras. En gemensam fokusering och prioritering för att säkra planering och genom-förande är nödvändig.