Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar 2016

Året 2016 var i många avseenden ett positivt år för Göteborg. I ett gynnsamt konjunkturläge pekade de flesta pilar i rätt riktning. I flera av de centrala utmaningarna såsom jämlikheten, tryggheten, byggandet, näringslivsklimatet och likvärdigheten i skolan flyttade staden fram positionerna.

Goda tider
Sett till de övergripande ekonomiska trenderna var 2016 ett bra år för Göteborg och för Göteborgsregionen. Tillväxten var hög. Exporten växte. Besöksnäringen blomstrade. Arbetslösheten minskade snabbt, även bland unga. Göteborgsregionen hade vid årsslutet haft lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen i över ett år. En annan god trend som hade med konjunkturen att göra, men som också var resultatet av ett systematiskt arbete på flera håll i staden, var att volymen på försörjningsstödet fortsatte att minska. Särskilt glädjande var det att många som länge varit beroende av försörjningsstöd lyckades förbättra sin livssituation.

Ökad jämlikhet
Att minska klyftorna är en central prioritering. Att öka jämlikheten handlar inte bara om anständighet. Det handlar även om rationalitet. Jämlikhet är en vinstaffär för hela samhället. Den breda och långsiktiga satsningen Jämlikt Göteborg tog under året stora steg framåt och fick över alla fem fokusområden allt bättre fäste i organisationen. Att ge alla barn en god start i livet är en viktig nyckel till framgång. Exempel på specifika initiativ som utvecklades i det syftet är staden där vi läser för våra barn, en förstärkning av det familjecentrerade arbetssättet (med inriktningen att alla stadsdelar ska ha minst en familjecentral) samt ett systematiskt arbete för ökad skolnärvaro.

Intensifierat trygghetsarbete
Under året trappades trygghetsinsatserna upp på både det nationella och det lokala planet. Regeringen beslutade att polisen ska få ökade resurser och tog även i övrigt flera initiativ mot den organiserade brottsligheten. Hovrättsdomen i Vår Krog & Bar-fallet, där gärningsmännen fick långa fängelsestraff, fick ett stort signalvärde.
Samverkan inom Trygg i Göteborg-modellen, som nu finns i varje stadsdel, utvecklades på ett mycket positivt sätt. Detta är ett nära samarbete mellan polisen, stadsdelsförvaltningen och andra aktörer som är viktiga för tryggheten i lokalmiljön.

Skola på uppgång
Den nya Pisa-mätningen visade på ett trendbrott i svensk skola. Resultaten sjunker inte längre, utan är av allt att döma på väg uppåt. Det är positivt. Samtidigt visade mätningen, i likhet med andra undersökningar, att likvärdigheten fortsatt att försämras. Detta är problematiskt.
För Göteborgs del står vi nu inför en reform av skolans organisation. Mot slutet av året etablerades en politisk samsyn om att flytta ansvaret från stadsdelarna till en central skolnämnd och en central förskolenämnd. En viktig inriktning i den reformen blir att öka likvärdigheten.

Ökat byggande
Det byggs mer än på 40 år i Göteborg. Byggtakten är dessutom på väg att drivas upp rejält.
På infrastruktursidan fick Hisingsbron i höstas, efter en utdragen rättslig process, sitt definitiva klartecken. Bygget kunde därmed påbörjas en bit före årsskiftet.
På bostadssidan färdigställdes det under 2016 2 680 bostäder. Det är det högsta antalet sedan miljonprogrammet avslutades i mitten på 1970-talet. Vid årsskiftet pågick nybyggnation av 3 665 bostäder. Samtidigt ska det konstateras att det har varit lite trögt att komma upp på önskade nivåer. Inte minst har produktionskapaciteten inom byggsektorn varit ett problem. Framöver tyder en hel del på att det kommer att lossna. En viktig faktor är att Framtidenkoncernen trappar upp sitt byggande markant med det långsiktiga målet att årligen färdigställa minst 1 400 bostäder över hela staden.

Breddad näringslivsagenda
I ett läge där många företag gick utmärkt tog stadens näringslivspolitiska arbete viktiga steg i en mer ambitiös riktning. Den strategiska näringslivsdialogen som ska öka samverkan mellan politiken, näringslivet och akademin startades med ett första möte i oktober. Staden utvecklades alltmer som testarena för nya innovationer. Medan satsningar som ”Drive Me” och ”Electricity” rullade på bra togs nya innovativa initiativ bland annat inom området hållbart bostadsbyggande (”HSB Living Lab samt ”Brf Viva”/”Positive Footprint Housing”). -Aktiviteterna inom ”Green Gothenburg”, vars syfte är att öka intresset för de gröna lösningar som tas fram i Göteborgsregionen, växte under 2016. Arbetet för att skapa en framåtblickande näringslivsstrategisk plan påbörjades strax före årsskiftet.

Aktiva jobbinsatser
I takt med att arbetslösheten minskade fick arbetsgivarna det allt svårare att hitta rätt kompetens. Det genomsnittliga antalet nyannonserade vakanser i -Göteborgsregionen steg från hösten 2015 till hösten 2016 med cirka en tredjedel. För att fortsätta sänka arbetslösheten, inte minst genom att bättre matcha arbetslösa mot lediga jobb, vidtogs det inom staden en rad åtgärder under året. Arbetet med en kompetens-försörjningsstrategi påbörjades. Processen med att starta fyra nya kompetenscenter drevs vidare och kommer att fullföljas våren 2017. Med den nyskapande modellen ”det stegvisa jobb- och kunskapslyftet” ska den som står utanför ta sig hela vägen till fast jobb genom att -kombinera utbildning med jobberfarenheter.

Nya arenor på gång
Efter många turer under flera år blev det under våren möjligt att samla en bred politisk majoritet bakom att Scandinavium ska ersättas av en ny arena. Arbetet med en ordentlig utredning som utgår från göteborgarnas intressen och behov sattes igång och ska vara klart hösten 2017. Därefter ska detaljerna i den fortsatta processen mejslas ut. I samma sammanhang gick det också att nå bred samsyn om att skapa en ersättare för Lisebergs-hallen som rivs i samband med bygget av Västlänken.

Värdefulla etableringar
I maj meddelades att RISE, det statliga ägarbolaget för industriforskningsinstitut, ska etablera sitt huvudkontor i Göteborg. Det blir en viktig tillgång att ha en så central aktör på plats i staden. I och med att tyngdpunkten i svensk industriforskning ligger i Göteborg och Göteborgsregionen finns det en tydlig logik i etableringen. I december blev det klart att den nya jämställdhetsmyndigheten placeras i Göteborg. Den kommer att stimulera både det lokala jämställdhetsarbetet och den lokala arbetsmarknaden. Detta är en typ av arbetsgivare som Göteborg saknar.

Ostindiefararen i hamn
I december blev det också klart att ostindiefararen Götheborg blir kvar i staden. Detta i ett upplägg där näringslivet står för merparten av finansieringen och där fyra av stadens bolag är involverade. Skeppet ska placeras vid Masthuggskajen. Runt skeppet ska det byggas ett besökscenter som ansluter till Göteborgs långa historia som internationell handels- och sjöfartsstad.


Ann-Sofie Hermansson (S)
Ordförande Kommunstyrelsen i Göteborg