Definitioner

Aktualiseringsgrad:
Den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Anläggningstillgångar:
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten, till exempel byggnader. Kan även vara immateriella så som goodwill eller finansiella som till exempel aktier.

Avkastning på eget kapital (1) respektive totalt kapital (2):
1/ Årets resultat i procent av eget kapital.
2/ Verksamhetens nettokostnad plus finansiella intäkter i procent av totala tillgångar.  

Avskrivning enligt plan:
En anläggningstillgångs totala utgift fördelas ut som kostnader över det antal år som tillgången beräknas nyttjas i verksamheten.

Balanskrav:
Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Balansräkning:
En sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen, det vill säga redovisningsperiodens sista dag 31/12.

Derivatinstrument:
Finansiellt instrument vars värde beror på en annan, underliggande vara. Derivatinstrument används för att hantera kurs- och ränterisker. Vanliga derivatinstrument är optioner, terminer och swappar.

Driftkostnadsandel:
Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Eget kapital:
Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör eget kapital och visar hur stor del av tillgångarna som inte finansierats med lån.

Eliminering:
Innebär att interna poster tas bort, så att uppgifter om intäkter, kostnader, fordringar och skulder endast innehåller för organisationen externa poster.

Emission:
När vi ger ut nya obligationer/certifikat till försäljning

Finansiella nettotillgångar:
(Finansiella anläggningstillgångar, exklusive aktier och andelar + omsättningstillgångar) – (kortfristiga + långfristiga skulder).

Finansnetto:
Skillnad mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Investeringar / bruttokostnader:
Bruttoinvesteringar / verksamhetens kostnader, respektive nettoinvesteringar / verksamhetens kostnader.

Kassaflödesanalys:
Visar in- och utbetalningar för stadens verksamheter. Summan av in- och utbetalningar utgör årets totala kassaflöde.

Kassalikviditet:
(Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank) / kortfristiga skulder.

Minoritetsandel och minoritetsintresse:
I den sammanställda redovisningen justeras resultat (minoritetsandel) och eget kapital (minoritetsintresse) för de bolag som inte ägs till 100 procent, utifrån faktiskt ägd andel.

Motpartsrisk:
Motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser eller förpliktelser att leverera andra säkerheter.

Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster:
Utveckling av intäkter jämfört med kostnader, exklusive skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, jämförelsestörande och extraordinära poster.

Omsättningstillgångar:
Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk utan förbrukas i samband med framställningen av produkten eller tjänsten eller på annat sätt används i verksamheten.

Poster inom linjen:
Detta är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges som information i direkt anslutning därtill.

Resultaträkning:
En sammanställning av resultatkonton i bokföring, det vill säga verksamhets intäkter och kostnader som ger som saldot periodens resultat (vinst/förlust eller över-/underskott).

Ränteswap:
Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av räntebetalningar under en given löptid.

Skattefinansieringsgrad av investeringar:
(Resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / bruttoinvesteringar, respektive (resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / nettoinvesteringar.

Skatteintäktsutveckling:
Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Soliditet enligt balansräkningen:
Eget kapital / summa tillgångar.

Total skuld- och avsättningsgrad:
Avsättningar / summa tillgångar, resp. kortfristiga skulder / summa tillgångar, resp. långfristiga skulder / summa tillgångar.